Dùng Blockquote làm chú thích và khung code cho website

Khi tạo một bài viết với blockquote , văn bản trích dẫn đó sẽ được thụt vào bên trong và làm cho nó nổi bật. Tuy...