Directadmin 1.44.3 Nulled, Inc Capri Skin (Test work 100%) - DirectAdmin - Thủ thuật tin học, Thủ thuật blog, Tải phần mềm miễn phí

Directadmin 1.44.3 Nulled, Inc Capri Skin (Test work 100%)

OS : Centos cả 32 và 64 bit đều được
Update : có thể dùng Update từ 1.42.x, 1.43.x lên ...
Bạn chỉ cần login SSH vào Root và copy paste là nó tự cài đặt hết cho bạn.


Bước 1 :

yum -y install wget gcc gcc-c++ flex bison make bind bind-libs bind-utils openssl openssl-devel perl quota libaio libcom_err-devel libcurl-devel tar diffutils nano dbus.x86_64 db4-devel cyrus-sasl-devel perl-ExtUtils-Embed.x86_64 cpan

Bước 2 : update kerrel (source)

wget -c http://data.vinastar.net/Server/DA-1.4.43/update_source.sh;chmod 755 update_source.sh;./update_source.sh

Bước 3 : cài đặt Directadmin nulled + Capri skin (được tích hợp sẵn vào luôn)

wget -c http://data.vinastar.net/Server/DA-1.4.43/da1443-en.sh;chmod 755 da1443-en.sh;./da1443-en.sh 2>&1|tee directadmin_install.log

ClientID : vinastar.net
LicenseID : vinastar.net
Hostname : cus.vinastar.net

Và đây là kết quả:

https://img.vinastar.net/images/2014/08/07/caadminlevel.png

Bài viết liên quan: