Giới hạn số lượng tự nhập với Javascript - Php nâng cao - Thủ thuật tin học, Thủ thuật blog, Tải phần mềm miễn phí
Bạn đang xem: Thiết kế website  »  Php nâng cao

Giới hạn số lượng tự nhập với Javascript

Bạn tạo một form để nhập nội dung với các trường input, textarea, ... Bạn muốn giới hạn số lượng ký tự được nhập vào ô đó. Sử dụng đoạn mã sau:
Bạn tạo một form để nhập nội dung với các trường input, textarea, ... Bạn muốn giới hạn số lượng ký tự được nhập vào ô đó. Sử dụng đoạn mã sau:
 
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<title>Giới hạn số lượng ký tự trong tag textarea hay input với javascript</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" />
<script type="text/javascript">
function limitText(limitField, limitCount, limitNum) {
if (limitField.value.length > limitNum) {
limitField.value = limitField.value.substring(0, limitNum);
} else {
limitCount.value = limitNum - limitField.value.length;
}
}
</script>
</head>
<body style="background-color:#ffffff">
<h2>Simple jQuery Slideshow</h2>
<h3>By <a href="http://www.vinastar.net" title="Thiet ke website">vinastar.net</a></h3>
<form name="shape" method="post">
<div style="float:left;width:360px;">
<p>Giới hạn số lượng ký tự được nhập vào là 512</p>
<textarea id="limitedtextarea" rows="7" cols="38" style="margin-top:20px;margin-left:20px;" 
name="limitedtextarea" onKeyDown="limitText(this.form.limitedtextarea,this.form.countdown,512);" 
onKeyUp="limitText(this.form.limitedtextarea,this.form.countdown,512);"></textarea>
</div>
</form>
</body>
</html>

Bài viết liên quan: