[Vestacp] Thay đổi port mặc định / How to change vestacp port? - VestaCP - Thủ thuật tin học, Thủ thuật blog, Tải phần mềm miễn phí

[Vestacp] Thay đổi port mặc định / How to change vestacp port?

Mặc định để vào trang quản lý của Vestacp thì Port là: 8083 , để thay đổi thành Port khác, bạn làm như sau

SSH vào Server / VPS

Chỉnh sửa nội dung File: 

/usr/local/vesta/nginx/conf/nginx.conf

Tìm dòng 

# Vhost
    server {
        listen          8083;

Bạn thay đổi Port 8083 thành Port của bạn

Cuối cùng khơi động lại dịch vụ

service vesta restart

Chú ý: phải thêm Port mới vào phần Firewall nhé

Bài viết liên quan: