Tìm file/folder lớn nhất trên VPS / server - Linux - Thủ thuật tin học, Thủ thuật blog, Tải phần mềm miễn phí

Tìm file/folder lớn nhất trên VPS / server

Sau đây là hai lệnh rất dễ sử dụng để check 10 folder và 10 file có dung lượng lớn nhất trên VPSSau đây là hai lệnh rất dễ sử dụng để check 10 folder và 10 file có dung lượng lớn nhất trên VPS
Trước tiên bạn cần chuyển đến thư mục cần kiểm tra bằng lệnh cd
giả sử bạn cần check trong thư mục home, ta sử dụng lênh

cd /home
Lệnh tìm 10 file có dung lượng lớn nhất:
find . -type f -print0 | xargs -0 du | sort -n | tail -10 | cut -f2 | xargs -I{} du -sh {}

        
 Lệnh tìm 10 folder  có dung lượng lớn nhất:
 

find . -type d -print0 | xargs -0 du | sort -n | tail -10 | cut -f2 | xargs -I{} du -sh {}

        
Bạn nhận thấy, hai lệnh trên có điểm duy nhất khác nhau là ở -type {d:f}. Với file thì -type f  (f ở đây là file) và search folder thì -type d (d ở đây là directory)

 

Bài viết liên quan: