Bảo vệ thư mục upload , images bằng htaccess !

Sử dụng file .htaccess để tối ưu và bảo mật website của bạn hơn: bảo vệ các file quan trọng, giới hạn upload,...