Home WordpressWordPress cơ bản Cách truyền tham số vào get_template_part wordpress

Cách truyền tham số vào get_template_part wordpress

by admincp

Hàm get_template_part dùng để include nội dung của template trong template. Trong template twentyeleven/index.php của twentyeleven có đoạn:

< ?php while ( have_posts() ) : the_post(); ?>
       < ?php get_template_part( 'content', get_post_format() ); ?>
< ?php endwhile; ?>

Đoạn code trên sẽ include content.php vào trong vòng lặp while, nếu bạn muốn truyền tham số vào content.php thì làm thế nào? rất tiếc hàm get_template_part không hỗ trợ truyền tham số, dùng cách khác để làm công việc tương tự, nhưng có thể bắt được tham số bên ngoài.

< ?php while ( have_posts() ) : the_post(); ?>
//any variable you want to pass
$var1="xxx";
include(locate_template('content.php'));
< ?php endwhile; ?>

Để nhận được bài viết mới vui lòng đăng ký kênh kiến thức WordPress từ A-Z ở Form bên dưới. Bạn cũng có thể nhận được sự trợ giúp trên TwitterFacebook

Liên hệ

Công ty chuyên Thiết kế website uy tín nhất Miền Bắc: http://vinastar.net

Hotline tư vấn: 0989 48 3456

Nguồn: Sưu tầm trên internet

You may also like

Leave a Comment