Home WordpressWordPress cơ bản Chèn file javascript css ở mọi trang trong WordPress

Chèn file javascript css ở mọi trang trong WordPress

by admincp

Trong tham số callback của hook admin_enqueue_scripts có tham số cho biết đang ở địa chỉ page nào, có thể sử dụng nó để load scripts vào trang cụ thể.

function my_enqueue($hook) {
  if( 'edit.php' != $hook )
    return;
  wp_enqueue_script( 'my_custom_script', plugin_dir_url( __FILE__ ) . '/myscript.js' );
}
#enqueuing on admin pages
add_action( 'admin_enqueue_scripts', 'my_enqueue' );

Nếu chỉ muốn load script vào trang admin (backend). Sử dụng action admin_init thay vì init.

add_action( 'admin_init', 'my_plugin_admin_init' );
function my_plugin_admin_init() {
    /* Register our script. */
    wp_register_script( 'my-plugin-script', plugins_url( '/script.js', __FILE__ ) );
  }

Bạn cũng có thể sử dụng chi tiết hook admin_print_scripts cho một page trong admin, Xem ví dụ sau:

add_action( 'admin_menu', 'my_plugin_admin_menu' );
function my_plugin_admin_menu() {
    /* Add our plugin submenu and administration screen */
    $page_hook_suffix = add_submenu_page( 'edit.php', // The parent page of this submenu
                 __( 'My Plugin', 'myPlugin' ), // The submenu title
                 __( 'My Plugin', 'myPlugin' ), // The screen title
				 'manage_options', // The capability required for access to this submenu
				 'my_plugin-options', // The slug to use in the URL of the screen
                 'my_plugin_manage_menu' // The function to call to display the screen
                );
 
    /*
     * Use the retrieved $page_hook_suffix to hook the function that links our script.
     * This hook invokes the function only on our plugin administration screen,
     * see: http://codex.wordpress.org/Administration_Menus#Page_Hook_Suffix
     */
    add_action('admin_print_scripts-' . $page_hook_suffix, 'my_plugin_admin_scripts');
  }
 
  function my_plugin_admin_scripts() {
    /* Link our already registered script to a page */
    wp_enqueue_script( 'my-plugin-script' );
  }
 
  function my_plugin_manage_menu() {
    /* Display our administration screen */
  }

Để nhận được bài viết mới vui lòng đăng ký kênh kiến thức WordPress từ A-Z ở Form bên dưới. Bạn cũng có thể nhận được sự trợ giúp trên TwitterFacebook

Liên hệ

Công ty chuyên Thiết kế website uy tín nhất Miền Bắc: http://vinastar.net

Hotline tư vấn: 0989 48 3456

Nguồn: Sưu tầm trên internet

You may also like

Leave a Comment