Home WordpressWordPress cơ bản Debug wordpress rewrite rules

Debug wordpress rewrite rules

by admincp

Viết lại đường dẫn wordpress (rewrite) được các web developer rất chú trọng, nhưng cần đòi hỏi kỹ năng về regular expression. Trong bài hôm nay mình xin giới thiệu một vài đoạn code để gỡ lỗi wordpress rewrite.
wordpress rewrite rules

Sao chép các đoạn code sau vào theme’ functions.php

//debug rewrite
function debug_rewrite() {
	global $wp, $wp_rewrite;
 
	if ( !current_user_can( 'manage_options' ) )
		return;
 
	echo "< pre>";
	var_dump( $wp->matched_rule );
	print_r( $wp_rewrite );
	echo "< /pre>";
}
add_action( 'template_redirect', 'debug_rewrite' );

– Print all rewrite rules

function dev4press_debug_rewrite_rules() {
 global $wp_rewrite;
 echo '<div>';
 if (!empty($wp_rewrite->rules)) {
  echo '<h5>Rewrite Rules</h5>';
  echo '<table><thead><tr>';
  echo '<td>Rule</td><td>Rewrite</td>';
  echo '</tr></thead><tbody>';
  foreach ($wp_rewrite->rules as $name => $value) {
   echo '<tr><td>'.$name.'</td><td>'.$value.'</td></tr>';
  }
  echo '</tbody></table>';
 } else {
  echo 'No rules defined.';
 }
 echo '</div>';
}
//

Có thể đặt hàm này ở header.php để tìm lỗi rewrite

dev4press_debug_rewrite_rules();

Hàm sau đây cũng tương tự dùng để print rewrite bugs

//debug
function dev4press_debug_page_request() {
 global $wp, $template;
 define("D4P_EOL", "rn");
 
 echo '<!-- Request: ';
 echo empty($wp->request) ? "None" : esc_html($wp->request);
 echo ' -->'.D4P_EOL;
 echo '<!-- Matched Rewrite Rule: ';
 echo empty($wp->matched_rule) ? None : esc_html($wp->matched_rule);
 echo ' -->'.D4P_EOL;
 echo '<!-- Matched Rewrite Query: ';
 echo empty($wp->matched_query) ? "None" : esc_html($wp->matched_query);
 echo ' -->'.D4P_EOL;
 echo '<!-- Loaded Template: ';
 echo basename($template);
 echo ' -->'.D4P_EOL;
}

Produces a dump on the state of WordPress when a not found error occurs. Useful when debugging permalink issues, rewrite rule trouble, place inside functions.php

ini_set( 'error_reporting', -1 );
ini_set( 'display_errors', 'On' );
 
echo '< pre>';
 
add_action( 'parse_request', 'debug_404_rewrite_dump' );
function debug_404_rewrite_dump( &$wp ) {
  global $wp_rewrite;
 
  echo '<h2>rewrite rules</h2>';
  echo var_export( $wp_rewrite->wp_rewrite_rules(), true );
 
  echo '<h2>permalink structure</h2>';
  echo var_export( $wp_rewrite->permalink_structure, true );
 
  echo '<h2>page permastruct</h2>';
  echo var_export( $wp_rewrite->get_page_permastruct(), true );
 
  echo '<h2>matched rule and query</h2>';
  echo var_export( $wp->matched_rule, true );
 
  echo '<h2>matched query</h2>';
  echo var_export( $wp->matched_query, true );
 
  echo '<h2>request</h2>';
  echo var_export( $wp->request, true );
 
  global $wp_the_query;
  echo '<h2>the query</h2>';
  echo var_export( $wp_the_query, true );
}
add_action( 'template_redirect', 'debug_404_template_redirect', 99999 );
function debug_404_template_redirect() {
  global $wp_filter;
  echo '<h2>template redirect filters</h2>';
  echo var_export( $wp_filter[current_filter()], true );
}
add_filter ( 'template_include', 'debug_404_template_dump' );
function debug_404_template_dump( $template ) { 
  echo '<h2>template file selected</h2>';
  echo var_export( $template, true );
 
  echo '< /pre>';
  exit();
}
//or call this
function dev4press_debug_page_request() {
 global $wp, $template;
 define("D4P_EOL", "rn");
 
 echo '<!-- Request: ';
 echo empty($wp->request) ? "None" : esc_html($wp->request);
 echo ' -->'.D4P_EOL;
 echo '<!-- Matched Rewrite Rule: ';
 echo empty($wp->matched_rule) ? None : esc_html($wp->matched_rule);
 echo ' -->'.D4P_EOL;
 echo '<!-- Matched Rewrite Query: ';
 echo empty($wp->matched_query) ? "None" : esc_html($wp->matched_query);
 echo ' -->'.D4P_EOL;
 echo '<!-- Loaded Template: ';
 echo basename($template);
 echo ' -->'.D4P_EOL;
}

Có 1 Plugin bạn nên tham khảo là “Monkeyman Rewrite Analyzer” dùng công cụ này để test rewrite rules matching rất ok, mình thấy công cụ này rất tuyệt vời.
Monkeyman Rewrite Analyzer - hoangweb.com
Sử dụng thêm công cụ regular expression online tool:
http://regexpal.com/
http://www.regexr.com/

Nếu bạn thích bài viết này, hãy ủng hộ chúng tôi bằng cách đăng ký nhận bài viết mới ở bên dưới và đừng quên chia sẻ kiến thức này với bạn bè của bạn nhé. Bạn cũng có thể theo dõi blog này trên TwitterFacebook

Liên hệ

Công ty chuyên Thiết kế website uy tín nhất Miền Bắc: http://vinastar.net

Hotline tư vấn: 0989 48 3456

Nguồn: Sưu tầm trên internet

You may also like

Leave a Comment