Home WordpressWordPress cơ bản Hiển thị tùy chọn xắp xếp sản phẩm trên website woocommerce

Hiển thị tùy chọn xắp xếp sản phẩm trên website woocommerce

by admincp

WooCommerce cung cấp đồ sộ các API bạn thỏa sức sáng tạo với website bán hàng của mình trên wordpress CMS. Tuy nhiên để sử dụng kho hướng dẫn code của Woo bạn phải mua bản WooCommerce trên trang http://www.woothemes.com/woocommerce/.
Những thành viên trên trang này mới có quyền xem tài liệu hướng dẫn chính thức của hãng phát hành.

Trong bài hôm nay, mình sẽ hướng dẫn cách tạo hộp lựa chọn xắp xếp hiển thị các sản phẩm trên fronted, giống như thế này.
product-order-woo

Mặc định woocommerce không hiển thị tùy chọn này, mình tìm trong admin cũng không thấy có options cho hiển thị thẻ select chứa danh sách các kiểu xắp xếp mà chỉ cố định một kiểu xắp xếp khi tải danh sách các sản phẩm trên trang web.
def-product-sorting-woo
Bên cạnh đó bạn còn có thể xắp lại thứ tự cho post type “product” theo ý muốn trong woocommerce bằng cách sử dụng plugin Post Type Order.

Thêm tùy chọn xắp xếp

Để tạo thêm hộp lựa chọn kiểu xắp xếp động trên website, với woocommerce sử dụng hook woocommerce_catalog_ordering, nhưng bạn phải định nghĩa mới hook này và chép vào nội dung sau đây:

function woocommerce_catalog_ordering() {
	if(!isset($_POST['orderby'])) $_POST['orderby']='title';	//default orderby title
		if (isset($_POST['orderby'])) $_SESSION['orderby'] = apply_filters('woocommerce_default_catalog_orderby', $_POST['orderby']);
		?>
		<form class="woocommerce_ordering" method="post">
				<select name="orderby" class="orderby">
						<?php
								$catalog_orderby = apply_filters('woocommerce_catalog_orderby', array(
										'title'     => __('Alphabetically', 'hwtheme'),
										'date'     => __('Most Recent', 'hwtheme'),
										'price'     => __('Price', 'hwtheme')
								));

								foreach ($catalog_orderby as $id => $name) :
										echo '<option value="'.$id.'" '.selected( $_SESSION['orderby'], $id, false ).'>'.$name.'</option>';

								endforeach;
						?>
				</select>
				<input type="submit" class="button" value="<?php _e('Order','hwtheme')?>"/>
		</form>
		<?php
}

Đoạn code trên tạo form xắp xếp với thẻ select. Bạn có thể xắp xếp sản phẩm theo tiêu đề (title), ngày tháng (date), giá (price). Thêm tên xắp xếp và chuỗi hiển thị trên select tag vào mảng tham số của filter woocommerce_catalog_orderby.
Xem thêm cách tạo custom fields cho sản phẩm trong woocommerce.

Mình đang sử dụng woocommerce version 2.1.9, thì không thấy có tính năng sort các phiên bản khác thì mình cũng không rõ. Nhưng nếu bản woocommerce hiện tại bạn đang dùng khiếm khuyết tính năng này thì cũng biết cách sử lý.

Nội dung của Hook woocommerce_catalog_ordering thực thi trong action woocommerce_pagination|woocommerce_before_shop_loop, bạn có thể đổi lại vị trí hiển thị cùng với các nội dung có trong action woocommerce_before_shop_loop.

remove_action('woocommerce_pagination','woocommerce_catalog_ordering',20);
remove_action('woocommerce_before_shop_loop','woocommerce_catalog_ordering',20);
add_action( 'woocommerce_before_main_content', 'woocommerce_catalog_ordering', 20 );

Mình cũng không chắc woocommerce_catalog_ordering trước đó được quản lý bởi action nào, và để chắc chắn bạn xóa trong cả 2 hook như ở trên. Sau đó di chuyển sang action khác.
Chú ý: nếu chưa xóa form sort ở vị trí cũ, mà bạn thêm vào vị trí mới thì form sort đều hiển thị cả 2 vị trí.

//remove_action('woocommerce_pagination','woocommerce_catalog_ordering',20);
//remove_action('woocommerce_before_shop_loop','woocommerce_catalog_ordering',20);
add_action('woocommerce_before_shop_loop','woocommerce_catalog_ordering',20);

Kết quả:
product-sorting-form-woo1

Bạn cũng có thể khai báo thêm nhiều kiểu xắp xếp cho sản phẩm bởi hook woocommerce_catalog_orderbywoocommerce_default_catalog_orderby_options (dành cho phiên bản khác).

add_filter( 'woocommerce_default_catalog_orderby_options', 'custom_woocommerce_catalog_orderby' );
add_filter('woocommerce_catalog_orderby', 'custom_woocommerce_catalog_orderby');
//add new options to $sortby var passed into filter
function custom_woocommerce_catalog_orderby($sortby) {
  $sortby['designer_asc'] = "Sort by Designer A-Z";
  $sortby['designer_desc'] = "Sort by Designer Z-A";
  return $sortby;
}

Kết quả, có thêm kiểu xắp xếp mới:
product-sorting-form-woo2

Sử lý xắp xếp

Bằng cách thêm thuộc tính xắp xếp vào tham số queries cho hàm WP_Queries, get_posts.., chúng ta có filter woocommerce_get_catalog_ordering_args. Bạn có thể thêm các thuộc tính vào biến $args.

add_filter('woocommerce_get_catalog_ordering_args', 'custom_catalog_ordering_args');
//Function to handle choices
function custom_catalog_ordering_args($args) {
  $orderby_value = isset( $_GET['orderby'] ) ? woocommerce_clean( $_GET['orderby'] ) : apply_filters( 'woocommerce_default_catalog_orderby', get_option( 'woocommerce_default_catalog_orderby' ) );
  // Changed the $_SESSION to $_GET
  if ($orderby_value == "designer_asc") {
    $args['meta_key'] = 'designer';
    $args['orderby'] = 'meta_value';
    $args['order'] = "ASC";
  } else if ($orderby_value == "designer_desc") {
    $args['meta_key'] = 'designer';
    $args['orderby'] = 'meta_value';
    $args['order'] = "DESC";
  }
	elseif($orderby_value=='title'){
    $args['orderby'] = 'title';
    $args['order'] = "DESC";
	}
  return $args;
}

Thay đổi tên trường của sản phẩm bạn muốn xắp xếp cho thuộc tính meta_key.

Nếu bạn thích bài viết này, hãy ủng hộ chúng tôi bằng cách đăng ký nhận bài viết mới ở bên dưới và đừng quên chia sẻ kiến thức này với bạn bè của bạn nhé. Bạn cũng có thể theo dõi blog này trên TwitterFacebook

Liên hệ

Công ty chuyên Thiết kế website uy tín nhất Miền Bắc: http://vinastar.net

Hotline tư vấn: 0989 48 3456

Nguồn: Sưu tầm trên internet

You may also like

Leave a Comment