How to install Opcache DirectAdmin Custombuild 2.0

by admincp
20 Xem

Opcache sẽ lưu lại các nội dung “precompile code php lên bộ nhớ đệm(shared memory)”. Nhờ vậy giúp giảm đọc mã nguồn php từ ổ cứng và compile lại mỗi lần có truy cập từ website.
Lợi ích Opcachde mang lại:

  • Giúp giảm %CPU cho máy chủ.
  • Giảm TTFB tất cả các trang web trên máy chủ.
  • Tăng tốc độ load website.

Bước 1: Cài đặt OpCache directadmin với CustomBuild 2.0 (install opcache directamin with CustomBuild 2.0)
Chạy lần lượt 2 lệnh bên dưới

cd /usr/local/directadmin/custombuild
./build set opcache yes

opacache DA 1
Bạn sẽ nhận được thông tin như sau
Changed opcache option from no to yes
opacache DA 2
Tiếp tục compile OPcache module với CustomBuild 2.0 với lệnh bên dưới.

./build opcache

Tùy phiên bản bạn đang sử dụng mà hiện thị như sau
opCache is now installed for PHP 7.0.
opacache DA 3
Bước 2: Kiểm tra module OPcache sau khi cài đặt thành công
Ta sử dụng lệnh sau để kiểm tra => php -v

[root@sv domains]# php -v
PHP 7.0.33 (cli) (built: May 6 2019 19:14:58) ( NTS )
Copyright (c) 1997-2017 The PHP Group
Zend Engine v3.0.0, Copyright (c) 1998-2017 Zend Technologies
with Zend OPcache v7.0.33, Copyright (c) 1999-2017, by Zend Technologies

Hoặc bạn có thể tạo 1 file info.php để kiểm tra nhé

<?php
phpinfo();
?>

Zend OPcache

Chúc bạn thực hiện thành công!

 

Bài viết liên quan

Leave a Comment