Home Domain – HostingVestaCP How To Install VestaCP and Migrate User Data

How To Install VestaCP and Migrate User Data

by admincp

Xin chào,  Bài viết hôm này mình sẽ hướng dẩn các bạn thực hiện di chuyển toàn bộ dữ liệu VPS (cũ) sang VPS (mới) sử dụng VestaCP giữa các máy chủ.
Trên máy chủ đang di chuyển (VPS cũ) bạn cần thực hiện backup lại toàn bộ các user, để thực hiện được việc này bạn cần SSH vào server sau đó sử dụng lệnh sau để backup

Bước 1: Backup dữ liệu từng user (Trên VPS cũ)

[root@sv ~]# cd /home                                     // truy cập vào thư mục home
[root@sv home]# ll                                        //   hiển thị list user                  
[root@sv home]# v-backup-users cdx                        // backup 1 user cdx
[root@sv home]# v-backup-users user1 user2    // trường hợp nhiều user bạn có thể backup 1 lần bằng cách khoảng cách các user.


Lưu ý: Nếu bạn gặp command not foundlỗi khi chạy chương trình sao lưu, bạn có thể cần cập nhật PATHbằng cách chạy:

export PATH=$PATH:/usr/local/vesta/bin

Bước 2: Kiểm tra các file vừa backup (trên VPS cũ)

Sau khi backup hoàn tất bạn thực hiện kiểm tra lại file backup, file sẽ được lưu lại trong thư muc home/backup

cd /home/backup 
ll

kiem tra file backup

Bước 3: Di chuyển file backup qua VPS mới (Thao tác SCP trên VPS cũ)

Để di chuyển bạn thực hiện lệnh sau

scp /home/backup/* root@103.221.x.x:/home/backup/
  • scp /home/backup/* : đường dẩn đến thư mục backup ở sv cũ
  • root@103.221.x.x: IP của VPS mới
  • /home/backup/ : đường dẩn đế thưc mục backup server mới -Chọn Yes => Nhập Pass ( pass là pass root của sv chuyển đến)

Bước 4: Tiến hành restore (Thao tác trên VPS mới)

Thực hiện kiểm tra các file backup đã được di chuyển qua server mới chưa

cd /home/backup
ll
root@sv backup]# /usr/local/vesta/bin/v-restore-user admin admin.2019-03-15_18-49-56.tar
  •  /usr/local/vesta/bin/v-restore-user : đường dẩn để restore
  • admin : tên user
  • admin.2019-03-15_18-49-56.tar : file backup

Hướng dẩn di chuyển dữ liệu người dùng VestaCP giữa các máy chủ

Sau lệnh này bạn chỉ cần chờ hệ thống restore thôi.

Xem thêm:

You may also like

Leave a Comment