Home Máy chủUbuntu Hướng dẫn cài đặt Node.js trên Ubuntu 18.04

Hướng dẫn cài đặt Node.js trên Ubuntu 18.04

by admincp

Node.js là một nền tảng chạy trên môi trường V8 JavaScript runtime. Trong bài viết này VINASTAR sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt NodeJS trên Ubuntu 18.04.

Cài đặt Node.js trên Ubuntu 18 – Node.js là một nền tảng chạy trên môi trường V8 JavaScript runtime – một trình thông dịch JavaScript cực nhanh chạy trên trình duyệt Chrome. Trong bài viết này VINASTAR sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt NodeJS trên Ubuntu 18.04.

1. Cách 1: Cài đặt Node.js và npm từ NodeSource

NodeSource là một công ty tập trung vào việc cung cấp hỗ trợ cho các doanh nghiệp và họ duy trì một kho lưu trữ chứa các phiên bản mới nhất của Node.js.

Sử dụng kho lưu trữ này nếu bạn cần cài đặt một phiên bản cụ thể của Node.js. Tại thời điểm viết, kho lưu trữ NodeSource cung cấp các phiên bản sau – v14.x, v13.x, v12.x và v10.x. Trong bài viết này VINASTAR sẽ cài đặt phiên bản LTS hiện tại của Node.js, phiên bản 12.x.

Để cài đặt Node.js và npm từ kho lưu trữ NodeSource, hãy làm theo các bước sau:

1.1. Bước 1: Kích hoạt kho lưu trữ NodeSource

Kích hoạt kho lưu trữ NodeSource bằng cách chạy lệnh sau

curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_12.x | sudo -E bash -

Nếu bạn cần cài đặt phiên bản khác, ví dụ 14.x, chỉ cần thay đổi setup_12.x bằng setup_14.x

1.2. Bước 2: Cài đặt Node.js

Sau khi thêm kho lưu trữ NodeSource, hãy cài đặt Node.js và npm bằng lệnh sau:

sudo apt install nodejs -y

Để kiểm tra phiên bản Nodejs các bạn dùng lệnh sau

node --version

Screenshot_48

Để kiểm tra phiên bản npm các bạn dùng lệnh sau

npm --version

Screenshot_49 - cài đặt Node.js trên Ubuntu 18

2. Cách 2: Cài đặt Node.js và npm bằng NVM

NVM (Node Version Manager) là một tập lệnh bash được sử dụng để quản lý nhiều phiên bản Node.js. Với NVM, bạn có thể cài đặt và gỡ cài đặt bất kỳ phiên bản Node.js cụ thể nào bạn muốn sử dụng.

Để cài đặt Node.js và npm bằng NVM trên hệ thống Ubuntu của bạn, hãy thực hiện các bước sau:

2.1. Bước 1: Cài đặt NVM

Để tải xuống và cài đặt tập lệnh nvm hãy sử dụng lệnh sau:

curl -o- https://raw.githubusercontent.com/creationix/nvm/v0.34.0/install.sh | bash

Lệnh trên sẽ sao chép kho lưu trữ NVM từ Github vào thư mục ~/.nvm:

Screenshot_50

Sau khi quá trình cài đặt hoàn tất các bạn TẮT TERMINAL và mở lại nó. Để kiểm tra phiên bản nvm các bạn dùng lệnh

nvm --version

Screenshot_51

2.2. Bước 2: Cài đặt Nodejs và npm

Bây giờ nvm đã được cài đặt, bạn có thể cài đặt phiên bản Node.js mới nhất bằng lệnh sau đây:

nvm install node

Sau khi cài đặt hoàn tất, bạn có thể kiểm tra phiên bản Node.js bằng lệnh sau:

node --version

3. Gỡ cài đặt Node.js

Nếu vì một số lý do bạn muốn gỡ cài đặt các gói Node.js và npm, bạn có thể sử dụng lệnh sau:

sudo apt remove nodejs npm -y

4. Link tham khảo

5. Kết luận

Trong bài viết này VINASTAR đã hướng dẫn các bạn 2 cách để cài đặt Node.js trên Ubuntu 18.04. Nếu có bất kỳ ý kiến đóng góp nào các bạn có thể để lại bình luận ở bên dưới. Ngoài ra các bạn có thể tham khảo dịch vụ vps giá rẻ của VINASTAR hoặc xem thêm Hướng dẫn cài đặt Git trên Ubuntu 18.04.

You may also like

Leave a Comment