Home Máy chủCentOS Hướng dẫn cài đặt PHP trên CentOS 7

Hướng dẫn cài đặt PHP trên CentOS 7

by admincp

PHP là một ngôn ngữ lập trình kịch bản thích hợp để lập trình website. Trong bài viết này VINASTAR sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt PHP trên CentOS 7.

Cài đặt PHP trên CentOS 7 – PHP: Hypertext Preprocessor, thường được viết tắt thành PHP là một ngôn ngữ lập trình kịch bản hay một loại mã lệnh chủ yếu được dùng để phát triển các ứng dụng viết cho máy chủ, mã nguồn mở, dùng cho mục đích tổng quát. Nó rất thích hợp để lập trình website và có thể dễ dàng nhúng vào trang HTML.

Trong bài viết này VINASTAR sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt PHP 7 trên CentOS 7.

Cài đặt PHP trên CentOS 7

1. Điều kiện tiên quyết

Trước khi bắt đầu, hãy đảm bảo rằng bạn có một VPS sử dụng hệ điều hành CentOS 7.

ĐĂNG KÝ NGAY

2. Kích hoạt Remi repository

Trong bài viết này VINASTAR sẽ sử dụng Remi repository để cài đặt PHP 7. Chạy các lệnh sau để kích hoạt cả kho EPEL và Remi:

yum install epel-release yum-utils -y
yum install http://rpms.remirepo.net/enterprise/remi-release-7.rpm -y

3. Cài đặt PHP 7 trên CentOS

Bắt đầu bằng cách kích hoạt kho lưu trữ Remi PHP 7:

yum-config-manager --enable remi-php7x
 • Trong đó 7x là phiên bản php 7 các bạn muốn cài đặt, ví dụ: php70, php71, php72, php73, php74

Cài đặt PHP 7 và một số modules PHP phổ biến nhất bằng lệnh sau:

yum -y install php php-ldap php-zip php-embedded php-cli php-mysql php-common php-gd php-xml php-mbstring php-mcrypt php-pdo php-soap php-json php-simplexml php-process php-curl php-bcmath php-snmp php-pspell php-gmp php-intl php-imap perl-LWP-Protocol-https php-pear-Net-SMTP php-enchant php-pear php-devel php-zlib php-xmlrpc php-tidy php-opcache php-cli php-pecl-zip unzip gcc

Các bạn có thể kiểm tra phiên bản PHP được cài đặt bằng lệnh sau:

php -v

Screenshot_3 - cài đặt PHP trên CentOS 7

4. Cấu hình PHP 7 hoạt động với Apache

Nếu bạn đang sử dụng Apache làm máy chủ web của mình thì chỉ cần khởi động lại dịch vụ Apache bằng lệnh sau:

systemctl restart httpd

5. Cấu hình PHP 7 hoạt động với Nginx

Không giống như Apache, Nginx không có hỗ trợ tích hợp để xử lý các tệp PHP, vì vậy các bạn cần cài đặt một ứng dụng riêng là PHP-FPM để xử lý các tệp PHP. Để cài đặt gói PHP FPM, hãy chạy lệnh sau:

yum install php-fpm -y

Theo mặc định, PHP-FPM sẽ chạy dưới quyền user apache trên cổng 9000. Chúng tôi sẽ thay đổi người dùng thành nginx và chuyển từ TCP socket sang Unix socket.

nano /etc/php-fpm.d/www.conf

Các bạn cần thay đổi các dòng sau đây


user = nginx

group = nginx

listen = /run/php-fpm/php7.sock

listen.owner = nginx
listen.group = nginx

Set owner cho thư mục /var/lib/php bằng lệnh sau:

chown -R root:nginx /var/lib/php

Sau khi chỉnh sửa cấu hình, hãy khởi động dịch vụ PHP-FPM:

systemctl enable php-fpm
systemctl start php-fpm

Tiếp theo, chỉnh sửa file vhost và thêm cấu hình để Nginx có thể xử lý các tệp PHP:

server {

  # . . . other code

  location ~ .php$ {
    try_files $uri =404;
    fastcgi_pass unix:/run/php-fpm/php7.sock;
    fastcgi_index index.php;
    fastcgi_param SCRIPT_FILENAME $document_root$fastcgi_script_name;
    include fastcgi_params;
  }
}

Để cấu hình mới có hiệu lực, hãy khởi động lại dịch vụ Nginx:

systemctl restart nginx

6. Video cài đặt

7. Kết luận

Qua bài viết này VINASTAR đã hướng dẫn các bạn cài đặt PHP 7 trên CentOS 7. Nếu có bất kỳ ý kiến đóng góp nào các bạn có thể để lại bình luận ở bên dưới. Ngoài ra các bạn có thể xem thêm hướng dẫn cài đặt LEMP (Nginx – MariaDB – PHP) trên CentOS 7.

You may also like

Leave a Comment