Hướng dẫn cài đặt SMTP Gmail không sử dụng Plugin

by admincp
13 Xem
sendmail in localhost

Mấy ngày hôm nay Plugin Easy WP SMTP đang bị lỗi bảo mật, Kẻ tấn công lợi dụng lỗ hổng để thực thi code, tự động add user có quyền cao nhất vào website. Sau đó chuyển hướng website đến một website mới. Tuy nhiên để sử dụng SMTP mà không dùng Plugin thì phải làm sao, mình xin hướng dẫn bạn như sau.

SMTP gmail cho phép bạn sử dụng tài khoản Gmail để gửi mail, và để sử dụng bạn thực hiện như sau.
Để cài đặt SMTP Gmail bạn sử dụng đoạn mã code sau để chèn vào file functions.php trong theme đang sử dụng nhé. File này thông thường sẽ nằm tại wp-content/themes/my-theme/functions.php

add_action( 'phpmailer_init', function( $phpmailer ) {
if ( !is_object( $phpmailer ) )
	$phpmailer = (object) $phpmailer;
	$phpmailer->Mailer="smtp";
	$phpmailer->Host="smtp.gmail.com";
	$phpmailer->SMTPAuth = 1;
	$phpmailer->Port = 587;
	$phpmailer->Username="tkgmail@gmail.com";
	$phpmailer->Password = 'mật khẩu ứng dụng'; 
	$phpmailer->SMTPSecure="TLS";
	$phpmailer->From = 'tkgmail@gmail.com';
	$phpmailer->FromName="Đỗ Trung Quân";
});
    

Lưu ý: Chổ mật khẩu bạn nhập mật khẩu ứng dụng, không phải mật khẩu tài khoản Gmail nhé, để lấy mật khẩu ứng dụng xem hướng dẫn tại đây

Screenshot 2021 04 03 at 16.50.55

Bài viết liên quan

Leave a Comment