Home Máy chủUbuntu Hướng dẫn cài đặt Tomcat 8 trên Ubuntu 18.04

Hướng dẫn cài đặt Tomcat 8 trên Ubuntu 18.04

by admincp

Apache Tomcat cung cấp một máy chủ HTTP cho ngôn ngữ Java. Trong bài viết này VINASTAR sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt Tomcat 8 trên Ubuntu 18.

Cài đặt Tomcat 8 trên Ubuntu 18.04 – Apache Tomcat là một Java Servlet được phát triển bởi Apache Software Foundation. Tomcat thi hành các ứng dụng Java Servlet và JavaServer Pages từ Sun Microsystems, và cung cấp một máy chủ HTTP cho ngôn ngữ Java để thực thi các chương trình lệnh viết bằng ngôn ngữ Java.

Trong bài viết này VINASTAR sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt Tomcat 8 trên Ubuntu 18.04.

Cài đặt Tomcat 8 trên Ubuntu 18.04

1. Cài đặt OpenJDK

OpenJDK là nền tảng chạy Java mặc định trong Ubuntu 18.04. Việc cài đặt gói OpenJDK khá đơn giản với lệnh sau:

sudo apt install default-jdk -y

2. Tạo Tomcat user

Các bạn sẽ cần sẽ tạo một người dùng và nhóm hệ thống mới với thư mục chính /opt/tomcat sẽ chạy dịch vụ Tomcat:

sudo useradd -m -U -d /opt/tomcat -s /bin/false tomcat

3. Download Tomcat

VINASTAR sẽ sử dụng wget để tải xuống Tomcat và unzip để giải nén Tomcat. Nếu bạn chưa cài đặt wget, unzip hãy cài đặt chúng bằng lệnh sau:

sudo apt install unzip wget nano -y

Tải xuống phiên bản mới nhất của Tomcat 8.5.x từ trang download Tomcat. Tại thời điểm viết bài, phiên bản mới nhất là 8.5.55. Trước khi tiếp tục bước tiếp theo, bạn nên kiểm tra trang download để kiểm tra phiên bản mới nhất.

Di chuyển tới thư mục /tmp và tải xuống file zip bằng lệnh wget sau:

cd /tmp
wget https://downloads.apache.org/tomcat/tomcat-8/v8.5.55/bin/apache-tomcat-8.5.55.zip

Screenshot_4

Sau khi quá trình tải xuống hoàn tất, hãy giải nén tệp và di chuyển nó vào thư mục /opt/tomcat:

unzip apache-tomcat-*.zip
sudo mkdir -p /opt/tomcat
sudo mv apache-tomcat-8.5.55 /opt/tomcat/

Để dễ quản lý hơn VINASTAR sẽ tạo một symlink trỏ đến thư mục cài đặt Tomcat:

sudo ln -s /opt/tomcat/apache-tomcat-8.5.55 /opt/tomcat/latest

User tomcat mà các bạn đã tạo trước đó cần có quyền truy cập vào thư mục tomcat, vì vậy các bạn cần thay đổi quyền sở hữu thư mục thành người dùng và nhóm tomcat:

sudo chown -R tomcat: /opt/tomcat

Set quyền thực thi cho các tập lệnh bên trong thư mục bin bằng cách chạy lệnh chmod sau:

sudo sh -c 'chmod +x /opt/tomcat/latest/bin/*.sh'

4. Tạo systemd unit

Để có thể chạy Tomcat như một service, hãy tạo file tomcat.service trong thư mục /etc/systemd/system/

sudo nano /etc/systemd/system/tomcat.service

Dán nội dung sau đây vào

[Unit]
Description=Tomcat 8.5 servlet container
After=network.target

[Service]
Type=forking

User=tomcat
Group=tomcat

Environment="JAVA_HOME=/usr/lib/jvm/default-java"
Environment="JAVA_OPTS=-Djava.security.egd=file:///dev/urandom"

Environment="CATALINA_BASE=/opt/tomcat/latest"
Environment="CATALINA_HOME=/opt/tomcat/latest"
Environment="CATALINA_PID=/opt/tomcat/latest/temp/tomcat.pid"
Environment="CATALINA_OPTS=-Xms512M -Xmx1024M -server -XX:+UseParallelGC"

ExecStart=/opt/tomcat/latest/bin/startup.sh
ExecStop=/opt/tomcat/latest/bin/shutdown.sh

[Install]
WantedBy=multi-user.target

Screenshot_5

Bấm Ctrl + o và nhấn Enter để lưu file, Ctrl + x để thoát khỏi nano. Sau đó các bạn khởi động Tomcat bằng các lệnh sau:

sudo systemctl daemon-reload
sudo systemctl enable tomcat
sudo systemctl start tomcat

Bạn có thể kiểm tra trạng thái dịch vụ bằng lệnh sau:

sudo systemctl status tomcat

Screenshot_6

5. Cấu hình tường lửa

Nếu máy chủ của bạn được bảo vệ bởi tường lửa UFW và bạn muốn truy cập giao diện tomcat, bạn sẽ cần mở cổng 8080. Để cho phép lưu lượng trên cổng 8080, sử dụng lệnh sau:

sudo ufw allow 8080/tcp

Screenshot_7

6. Cấu hình giao diện quản lý web Tomcat

Như vậy chúng ta đã hoàn tất việc cài đặt Tomcat trên máy chủ Ubuntu, bước tiếp theo là tạo người dùng được phép truy cập vào giao diện quản lý web (manager-guiadmin-gui). Người dùng được phép truy cập admin-guimanager-gui của Tomcat được xác định trong tệp tomcat-users.xml.

sudo nano /opt/tomcat/latest/conf/tomcat-users.xml

Để thêm người dùng có thể truy cập vào giao diện manager-guiadmin-gui, các bạn thêm cấu hình như sau

Hãy nhớ thay usernamepassword bằng thông tin mà các bạn muốn tạo

<tomcat-users>
<!--
  Comments
-->
  <role rolename="admin-gui"/>
  <role rolename="manager-gui"/>
  <user username="admin" password="admin_password" roles="admin-gui,manager-gui"/>
</tomcat-users>

Screenshot_8

Theo mặc định, manager-guiadmin-gui chỉ cho phép truy cập từ localhost, nếu bạn muốn truy cập manager-guiadmin-gui từ bên ngoài, bạn có thể mở các tệp sau và thực hiện các thay đổi cần thiết.

Nếu bạn cần truy cập vào manager-guiadmin-gui từ bất kỳ đâu, hãy mở các tệp sau và comment các dòng sau:

 • /opt/tomcat/latest/webapps/manager/META-INF/context.xml
<Context antiResourceLocking="false" privileged="true" >
<!--
 <Valve className="org.apache.catalina.valves.RemoteAddrValve"
     allow="127.d+.d+.d+|::1|0:0:0:0:0:0:0:1" />
-->
</Context>

Screenshot_9

 • /opt/tomcat/latest/webapps/host-manager/META-INF/context.xml
<Context antiResourceLocking="false" privileged="true" >
<!--
 <Valve className="org.apache.catalina.valves.RemoteAddrValve"
     allow="127.d+.d+.d+|::1|0:0:0:0:0:0:0:1" />
-->
</Context>

Screenshot_10

Nếu bạn muốn chỉ cho phép các IP cụ thể được truy cập vào manager-guiadmin-gui, thay vì comment các khối, hãy thêm IP mạng của bạn vào danh sách. Trong bài viết này VINASTAR sẽ ví dụ IP mạng là 123.45.67.89:

 • /opt/tomcat/latest/webapps/manager/META-INF/context.xml
<Context antiResourceLocking="false" privileged="true" >
 <Valve className="org.apache.catalina.valves.RemoteAddrValve"
     allow="127.d+.d+.d+|::1|0:0:0:0:0:0:0:1|123.45.67.89" />
</Context>

Screenshot_12 - cài đặt Tomcat 8 trên Ubuntu 18

 • /opt/tomcat/latest/webapps/host-manager/META-INF/context.xml
<Context antiResourceLocking="false" privileged="true" >
 <Valve className="org.apache.catalina.valves.RemoteAddrValve"
     allow="127.d+.d+.d+|::1|0:0:0:0:0:0:0:1|123.45.67.89" />
</Context>

Screenshot_11 - cài đặt Tomcat 8 trên Ubuntu 18

Danh sách các địa chỉ IP được phép là một danh sách được phân tách bằng ký tự |. Khởi động lại dịch vụ Tomcat để các thay đổi có hiệu lực:

sudo systemctl restart tomcat

7. Kiểm tra cài đặt

Mở trình duyệt của bạn và truy cập: http://<your_domain_or_IP_address>:8080. Nếu cài đặt thành công, một màn hình tương tự như sau sẽ xuất hiện:

Screenshot_14 - cài đặt Tomcat 8 trên Ubuntu 18

Để truy cập Bảng điều khiển trình quản lý ứng dụng web Tomcat hãy truy cập link sau: http://<your_domain_or_IP_address>:8080/manager/html. Tại đây bạn có thể triển khai, không triển khai, bắt đầu, dừng và tải lại các ứng dụng của mình.

Screenshot_15 - cài đặt Tomcat 8 trên Ubuntu 18

Bảng điều khiển trình quản lý máy chủ ảo Tomcat có thể được truy cập qua liên kết http://<your_domain_or_IP_address>:8080/host-manager/html. Tại đây bạn có thể tạo, xóa và quản lý máy chủ ảo Tomcat.

Screenshot_16 - cài đặt Tomcat 8 trên Ubuntu 18

8. Kết luận

Trong bài viết này VINASTAR đã hướng dẫn các bạn cài đặt Tomcat 8 trên Ubuntu 18.04. Các bạn có thể truy cập trang Tài liệu chính thức của Apache Tomcat 8 và tìm hiểu thêm về các tính năng của Tomcat Apache. Nếu có bất kỳ ý kiến đóng góp nào các bạn có thể để lại bình luận ở bên dưới. Ngoài ra các bạn có thể xem thêm Hướng dẫn cài đặt LEMP trên Ubuntu 18.

You may also like

Leave a Comment