Hướng dẫn chuyển hướng http sang https bằng htaccess

by admincp
10 Xem

Sau khi bạn đã cài đặt chứng chỉ SSL lên hosting, nhưng khi bạn vào http:// thì nó không tự động chuyển hướng sang https://
Khi bạn cài đặt SSL lên hosting thì bạn có thêm lựa chọn truy cập vào website qua giao thức https chứ không phải là nó sẽ tự động chuyển hẳn sang giao thức https, và việc này phụ thuộc vào máy chủ của bạn.
bang gia ssl

Để tự động chuyển hướng khi vào http:// sẽ chuyển sang https://. Bạn có thể áp dụng các cách dưới đây.
1. Nếu sử dụng Linux Hosting cPanel (Apache).
Thêm một đoạn mã dưới đây vào file .htaccess

Screenshot 2020 12 02 at 10.56.25

RewriteEngine on
RewriteCond %{HTTPS} off
RewriteRule (.*) https://%{HTTP_HOST}%{REQUEST_URI} [L,R]

2. Nếu bạn sử dụng CloudFlare.
Truy cập vào CloudFlare tìm tên miền của bạn và chọn chức năng Page Rules
Chọn bật chức năng “Always uses https”
Phần URL patternđiền vào tên miền của bạn theo mẫu dưới đây (Vui lòng thay domain.com là tên miền của bạn).

*domain.com/*

3. Nếu bạn sử dụng Nginx.
Sửa file vhost (conf) thêm giống dưới đây:

server { 
listen 80 
server_name example.com www.example.com; 
## redirect http to https ## 
rewrite ^ https://$server_name$request_uri? permanent; 
}

Rồi reload lại nginx bằng lệnh

nginx -s reload

4. Nếu bạn sử dụng Windows Hosting
Thêm vào file web.config đoạn mã dưới đây.

<rule name="Redirect to HTTP" stopProcessing="true"> 
<match url="(.*)" /> 
<conditions>
<add input="{R:1}" pattern="^onepage/(.*)$" negate="true" /> 
<add input="{HTTPS}" pattern="^ON$" /> 
</conditions> 
<action type="Redirect" url="http://{HTTP_HOST}/{R:0}" redirectType="Permanent" />
</rule>

Bài viết liên quan

Leave a Comment