Hướng dẫn đổi ip chính cho VestaCP

by admincp
373 Xem

Hôm nay mình hướng dẫn các bạn cách thay đổi ip chính trên VestaCP.
Bước 1: Bạn thực hiện tạo file , phân quyền và dán đoạn mã sau

touch /usr/local/vesta/bin/v-change-server-ip
chmod 0755 /usr/local/vesta/bin/v-change-server-ip
vi /usr/local/vesta/bin/v-change-server-ip

Dán đoạn code bên dưới vào file:

#!/bin/sh
#script to change ips on a VestaCP server.
#usage:
# $0 <oldip> <newip>
LOG=/var/log/vesta/system.log
MYUID=`/usr/bin/id -u`
if [ "$MYUID" != 0 ]; then
    echo "You require Root Access to run this script";
    exit 0;
fi
if [ $# != 2 ] && [ $# != 3 ]; then
    echo "Usage:";
    echo "$0 <oldip> <newip> [<file>]";
    echo "you gave #$#: $0 $1 $2 $3";
    exit 0;
fi
OLD_IP=$1
NEW_IP=$2
HAVE_HTTPD=1
HAVE_NGINX=1
DATE=`date '+%F %X'`
BIN=`echo $0 | awk -F/ '{print $NF}'`
log()
{
    echo -e "$1";
    echo -e "$1" >> $LOG;
}
swapfile()
{
    if [ ! -e $1 ]; then
        log "Cannot Find $1 to change the IPs. Skipping...";
        return;
    fi
    TEMP="perl -pi -e 's/${OLD_IP}/${NEW_IP}/g' $1"
    eval $TEMP;
    log "$DATE $BIN $1t: $OLD_IP -> $NEW_IP";
}
if [ $# = 3 ]; then
    swapfile $3;
    exit 0;
fi
IPFILE_OLD=/usr/local/vesta/data/ips/$OLD_IP
IPFILE_NEW=/usr/local/vesta/data/ips/$NEW_IP
if [ ! -e $IPFILE_OLD ]; then
    echo -n "$IPFILE_OLD does not exist. Do you want to continue anyway? (y/n) : ";
    read YESNO;
    if [ "$YESNO" != "y" ]; then
        exit 0;
    fi
else
    mv -f $IPFILE_OLD $IPFILE_NEW
    log "$DATE $0 $IPFILE_OLDt: $OLD_IP -> $NEW_IP";
fi
if [ "${HAVE_HTTPD}" -eq 1 ]; then
    if [ -e /etc/httpd/conf.d/${OLD_IP}.conf ]; then
        swapfile /etc/httpd/conf.d/${OLD_IP}.conf
        mv -f /etc/httpd/conf.d/$OLD_IP.conf /etc/httpd/conf.d/${NEW_IP}.conf
    fi
    swapfile /etc/httpd/conf.d/mod_extract_forwarded.conf
fi
if [ "${HAVE_NGINX}" -eq 1 ]; then
    if [ -e /etc/nginx/conf.d/${OLD_IP}.conf ]; then
        swapfile /etc/nginx/conf.d/${OLD_IP}.conf
        mv -f /etc/nginx/conf.d/$OLD_IP.conf /etc/nginx/conf.d/${NEW_IP}.conf
    fi
fi
swapfile /etc/hosts
ULDDU=/usr/local/vesta/data/users
for i in `ls $ULDDU`; do
{
    if [ ! -d $ULDDU/$i ]; then
        continue;
    fi
    swapfile $ULDDU/$i/web.conf
    swapfile $ULDDU/$i/dns.conf
    for j in `ls $ULDDU/$i/dns/*.conf`; do
    {
        swapfile $j
    };
    done;
    if [ "${HAVE_HTTPD}" -eq 1 ]; then
        swapfile /home/$i/conf/web/httpd.conf
    fi
    if [ "${HAVE_NGINX}" -eq 1 ]; then
        swapfile /home/$i/conf/web/nginx.conf
    fi
    for j in `ls /home/$i/conf/dns/*.db`; do
    {
        swapfile $j
    };
    done;
};
done;
#this is needed to update the serial in the db files.
if [ "${HAVE_HTTPD}" -eq 1 ]; then
  service httpd restart
fi
if [ "${HAVE_NGINX}" -eq 1 ]; then
  service nginx restart
fi
echo "*** Done swapping $OLD_IP to $NEW_IP ***";

Bước 2: Chạy lệnh sau để thực thi

 v-change-server-ip 103.x.x.1 103.x.x.2
 • trong đó “103.x.x.1 là IP cũ” và “103.x.x.2 là IP mới cần thay đổi”

change ip vestacp

Chúc bạn thực hiện thành công!

Bài viết liên quan

Leave a Comment