Hướng dẫn dùng WP CLI để quản lý Themes trên WordPress

by admincp
13 Xem

WP CLI là một tính năng mạnh mẽ và hữu ích, ở 2 bài viết trước mình đã hướng dẫn dùng CLI để quản lý Plugins và User, ở bài này mình sẽ hướng dẫn dùng WP CLI để quản lý Themes.

Dưới đây là một số option wp themes.

usage: wp theme activate <theme>
  or: wp theme delete <theme>...
  or: wp theme disable <theme> [--network]
  or: wp theme enable <theme> [--network] [--activate]
  or: wp theme get <theme> [--field=<field>] [--fields=<fields>] [--format=<format>]
  or: wp theme install <theme|zip|url>... [--version=<version>] [--force] [--activate]
  or: wp theme is-installed <theme>
  or: wp theme list [--<field>=<value>] [--field=<field>] [--fields=<fields>] [--format=<format>]
  or: wp theme mod <command>
  or: wp theme path [<theme>] [--dir]
  or: wp theme search <search> [--per-page=<per-page>] [--field=<field>] [--fields=<fields>] [--format=<format>]
  or: wp theme status [<theme>]
  or: wp theme update [<theme>...] [--all] [--format=<format>] [--version=<version>] [--dry-run]

See 'wp help theme <command>' for more information on a specific command.

 

Hiển thị danh sách Themes trong WordPress

wp theme list --allow-root
Kết quả trả về

[root@sv1 public_html]# wp theme list --allow-root
+---------+----------+------------------------------+---------+
| name | status | update | version |
+---------+----------+------------------------------+---------+
| Newsmag | active | version higher than expected | 4.2 |
| soledad | inactive | none | 7.1.1 |
+---------+----------+------------------------------+---------+

Tìm kiếm một theme

wp theme search new --allow-root
Kết quả trả về

[root@sv1 public_html]# wp theme search new --allow-root
Success: Showing 10 of 874 themes.
+--------------------+--------------------+--------+
| name | slug | rating |
+--------------------+--------------------+--------+
| Grace Mag | grace-mag | 20 |
| 2019 | twentynineteen | 74 |
| Shuttle goBusiness | shuttle-gobusiness | 0 |
| WP Mint Magazine | wp-mint-magazine | 0 |
| Bard | bard | 90 |
| Ashe | ashe | 100 |
| PT Magazine | pt-magazine | 100 |
| Hestia | hestia | 96 |
| Fluid Magazine | fluid-magazine | 84 |
| Numinous | numinous | 100 |
+--------------------+--------------------+--------+

Cài đặt một Theme mới

Để cài đặt Theme mới bạn thực hiện như sau

 • CÚ PHÁP: wp theme install THEMENAME

Ví dụ mình muốn cài Theme tên Shuttle goBusiness mà mình vừa Search ở trên

wp theme install shuttle-gobusiness --allow-root
Kết quả trả về

[root@sv1 public_html]# wp theme install shuttle-gobusiness --allow-root
Installing Shuttle goBusiness (1.0.2)
Đang tải gói cài đặt từ https://downloads.wordpress.org/theme/shuttle-gobusiness.1.0.2.zip...
Đang giải nén tập tin...
Đang cài đặt chủ đề...
Giao diện này cần có giao diện cha. Đang kiểm tra giao diện cha...
Chuẩn bị cài đặt Shuttle 1.2.8...
Đang tải gói cài đặt từ https://downloads.wordpress.org/theme/shuttle.1.2.8.zip...
Đang giải nén tập tin...
Đang cài đặt chủ đề...
Cài đặt giao diện thành công.
Cài đặt giao diện thành công.
Success: Installed 1 of 1 themes.

Cập nhật Theme

 • Cú pháp: wp theme update THEMENAME
wp theme update shuttle-gobusiness --allow-root

Upload tất cả Theme  

wp theme update --all --allow-root

Kích hoạt Theme

wp theme activate THEME-NAME

Xóa bỏ Theme

 • Cú pháp: wp theme delete THEME-NAME
[root@sv1 public_html]# wp theme delete shuttle-gobusiness --allow-root
Deleted 'shuttle-gobusiness' theme.
Success: Deleted 1 of 1 themes.

 

Bài viết liên quan:

Bài viết liên quan

Leave a Comment