Hướng dẫn update Custombuild 2.0 trên DirectAdmin

by admincp
15 Xem

Nếu bạn đang chạy Custombuild 1.1 hoặc Custombuild 1.2 và muốn cập nhật lên Custombuild 2.0 thì quá trình cập nhật không chỉ là vấn đề thay đổi cài đặt trong file option.conf.
Bởi vì các giá trị trong file option.conf ở phiên bản Custombuild 2.0 hoàn toàn khác so với các phiên bản trước

Bước 1: Để cập nhật Custombuil 2.0 với các tuỳ chọn mặc định,chạy các lệnh sau:

[root@server ~]# cd /usr/local/directadmin
[root@server directadmin]# mv custombuild custombuild_1.x
[root@server directadmin]# wget -O custombuild.tar.gz http://files.directadmin.com/services/custombuild/2.0/custombuild.tar.gz
[root@server directadmin]# tar xvzf custombuild.tar.gz
[root@server directadmin]# cd custombuild
[root@server custombuild]# ./build

Bước 2: Quá trình upgrade sẽ tự động thực hiện,bạn cần chờ cho đến khi quá trình kết thúc.
Lưu ý: quá trình upgrade chỉ cập nhật version của Custombuild 2.0.Các cài đặt khác đều được giữ nguyên.Nếu bạn muốn upgrade luôn các phần mềm như: apache,nginx,mysql,php…,hãy nhảy qua bước 3.

Bước 3: Để nâng cấp toàn bộ,các bạn chạy lệnh:

[root@server custombuild]# ./build all d
[root@server custombuild]# ./build rewrite_confs

Bước 4: Để kiểm tra version các bạn chạy lệnh:

[root@server custombuild]# ./build version

Xem thêm:

Bài viết liên quan

Leave a Comment