Home WordpressLập Trình Theme Wordpress Viết code cho file single.php, page.php

Viết code cho file single.php, page.php

by admincp
wordpress-website-development

Trong tất cả các Theme mặc định ở trang chủ nó sẽ gọi post hoặc page ra ngoài. Chính vì vậy khi thiết kế theme WordPress bạn cũng cần viết code cho single.phppage.php. Khi bạn vào Apperance => Editor trong WordPress sẽ thấy 2 file này được đặt tên là Single Post, Single Page.

Code file single.php:

<?php get_header(); ?>
<div class="container">
<div class="row main">
<div class="col-sm-8 content">

<?php while ( have_posts() ) : the_post(); ?>

<?php get_template_part( 'template-parts/content', 'single' ); ?>

<?php endwhile;?>
</div>

<div class="col-sm-4 sidebar">
<?php get_sidebar(); ?>
</div>
</div>
</div>

<?php get_footer(); ?>

Trong file này bạn sẽ thấy một đoạn

<?php get_template_part( ‘template-parts/content’, ‘single’ ); ?>

Có chức năng gọi file content (Hiển thị nội dung) với hàm get_template_part. Mình sẽ nói rõ hơn về hàm này trong bài viết sau.

Code file page.php:

Cũng tương tự như single.php nhưng bạn sẽ thay

template-parts/content’, ‘single thành template-parts/content’, ‘page’

Sau khi tạo 2 file này vẫn chưa hiển thị được nội dung chi tiết của bài viết. Tiếp theo bạn sẽ phải tạo ra thêm file content-single.phpcontent-page.php trong thư mụ tempalte-parts.

You may also like

Leave a Comment