Home WordpressWordPress cơ bản Lấy thông tin user meta fields – WordPress

Lấy thông tin user meta fields – WordPress

by admincp

– Lấy thông tin hiện tại của user logined vào biến global.

global $user_ID,  //user IDa
    $user_identity  //return user role ie: admin,..
    $userdata;	//user data, <a href="http://codex.wordpress.org/Class_Reference/WP_User" target="_blank">WP_User</a> object
get_currentuserinfo();	//call this function to update global user meta including $user_ID,$user_identity,$userdata.

User data

$user=get_user_by('email',$email);	//get user data by email
print_r($user); //print out an array of user fields

//get user meta
$user_id = 9;
 $key = 'last_name';
 $single = true;
 $user_last = get_user_meta( $user_id, $key, $single ); 
 echo '<p>The '. $key . ' value for user id ' . $user_id . ' is: ' . $user_last . '</p>'; 

//Getting all meta data
 $all_meta_for_user = get_user_meta( 9 );
 print_r( $all_meta_for_user );
#get last name
$last_name = $all_meta_for_user['last_name'][0];

//return img tag as user avatar with dimension of 60x60 pixel
get_avatar($userdata->ID,60);

Get Current user

//get current user
$user=wp_get_current_user();
$user->user_login;$user->user_email,...

– Get users matchs criteria.

$data=get_users(array(
    //custom meta fields
	'meta_query'=>array(      
		array(
      'key' => 'location',
      'value' => $location,
      //'compare' => 'NOT LIKE'
    ),
    array(
      'key' => 'bank',
      'value' => $bank,
    ),
	),
	'orderby'=>'login',		//ID
	'order'=>'ASC'
));
foreach($data as $user){
  $user->display_name;
}

User role

//check current user role
current_user_can('manage_options');	//user are admin
current_user_can('edit_user',$user_id);	//user can update them profile

$user=wp_get_current_user();
if($user->has_cap('edit_posts')) {
//do somthing
}

Author of post

– Get author link.

//get author link
<h4>Author: <a href="<?php the_author_url(); ?>"><?php the_author_firstname(); ?> <?php the_author_lastname(); ?></a></h4>

#try it
the_author_meta('user_url',$user_id)

#other way
//cách khác
<p><a href="<?php bloginfo('url'); ?>/?author=<?php the_author_ID(); ?>">
<?php the_author_firstname(); ?> <?php the_author_lastname(); ?> has wrote
<?php the_author_posts(); ?> articles for us.</a></p>

Nếu bạn thích bài viết này, hãy ủng hộ chúng tôi bằng cách đăng ký nhận bài viết mới ở bên dưới và đừng quên chia sẻ kiến thức này với bạn bè của bạn nhé. Bạn cũng có thể theo dõi blog này trên TwitterFacebook

Liên hệ

Công ty chuyên Thiết kế website uy tín nhất Miền Bắc: http://vinastar.net

Hotline tư vấn: 0989 48 3456

Nguồn: Sưu tầm trên internet

You may also like

Leave a Comment