Home WordpressWordPress cơ bản Liệt kê users có phân trang trong WordPress

Liệt kê users có phân trang trong WordPress

by admincp
$big=999999999;
$paged=get_query_var('paged')?get_query_var('paged'):0;
$number=get_option('posts_per_page');
 
$users=get_users(array(
	'offset'=>max(0,$number*($paged-1)),	//bắt đầu từ vị trí record này, paged bắt đầu từ 0, offset min =0
	'number'=>$number	//posts_per_page, tổng số records cần lấy
));
 
$pl_args = array(
   'base'   => add_query_arg('paged','%#%'),	//co thể dùng :str_replace( $big, '%#%', esc_url( get_pagenum_link( $big ) ) ),
   'format'  => '',
   'total'  => floor($total_users / $number),
   'current' => max(1, $paged),	//chú ý: current luôn bắt đầu =1. Như vậy có dạng: < &lt;1,2,3..>>
 );
 
echo paginate_links($pl_args);

Liên hệ

Công ty chuyên Thiết kế website uy tín nhất Miền Bắc: http://vinastar.net

Hotline tư vấn: 0989 48 3456

Nguồn: Sưu tầm trên internet

You may also like

Leave a Comment