Permalinks – Xóa tiền tố URL mặc định trong WordPress

by admincp
356 Xem

Mặc định WordPress thêm slug categorytag cho danh mục và thẻ. Nhiều người dùng WooCommerce cũng không thích điều này. Bạn cũng muốn xóa bỏ slug với đường dẫn sản phẩm, danh mục & không muốn tùy biến permalink trong phần cài đặt Permalinks của WordPress. Bài viết này mình sẽ hướng dẫn cách bỏ hoàn toàn slug của danh mục và bài viết hay sản phẩm WooCommerce

Xem thêm: Cấu hình URL cho thân thiện SEO WordPress

Bằng cách khai báo cấu trúc URL cho toàn bộ danh mục & sửa lại liên kết để loại bỏ tiền tố slug khi duyệt URL mới, thêm đoạn code sau vào functions.php

<?php
/*
* Remove product-category in URL
* Thay danh-muc bằng slug hiện tại của bạn. - Mặc định là danh-muc
*/
add_filter( 'term_link', 'devvn_product_cat_permalink', 10, 3 );
function devvn_product_cat_permalink( $url, $term, $taxonomy ){
  switch ($taxonomy):
    case 'product_cat':
      $taxonomy_slug = 'danh-muc'; //Thay bằng slug hiện tại của bạn. Mặc định Của WKN là danh-muc
      if(strpos($url, $taxonomy_slug) === FALSE) break;
      $url = str_replace('/' . $taxonomy_slug, '', $url);
      break;
  endswitch;
  return $url;
}
// Add our custom product cat rewrite rules
function devvn_product_category_rewrite_rules($flash = false) {
  $terms = get_terms( array(
    'taxonomy' => 'product_cat',
    'post_type' => 'product',
    'hide_empty' => false,
  ));
  if($terms && !is_wp_error($terms)){
    $siteurl = esc_url(home_url('/'));
    foreach ($terms as $term){
      $term_slug = $term->slug;
      $baseterm = str_replace($siteurl,'',get_term_link($term->term_id,'product_cat'));
      add_rewrite_rule($baseterm.'?$','index.php?product_cat=".$term_slug,"top');
      add_rewrite_rule($baseterm.'page/([0-9]{1,})/?$', 'index.php?product_cat=".$term_slug."&paged=$matches[1]','top');
      add_rewrite_rule($baseterm.'(?:feed/)?(feed|rdf|rss|rss2|atom)/?$', 'index.php?product_cat=".$term_slug."&feed=$matches[1]','top');
    }
  }
  if ($flash == true)
    flush_rewrite_rules(false);
}
add_action('init', 'devvn_product_category_rewrite_rules');

/*Sửa lỗi khi tạo mới taxomony bị 404*/
add_action( 'create_term', 'devvn_new_product_cat_edit_success', 10, 2 );
function devvn_new_product_cat_edit_success( $term_id, $taxonomy ) {
  devvn_product_category_rewrite_rules(true);
}

/*
* Code Bỏ /san-pham/ hoặc ... có hỗ trợ dạng %product_cat%
*/
function devvn_remove_slug( $post_link, $post ) {
  if ( !in_array( get_post_type($post), array( 'product' ) ) || 'publish' != $post->post_status ) {
    return $post_link;
  }
  if('product' == $post->post_type){
    $post_link = str_replace( '/san-pham/', '/', $post_link ); //Thay cua-hang bằng slug hiện tại của bạn
  }else{
    $post_link = str_replace( '/' . $post->post_type . '/', '/', $post_link );
  }
  return $post_link;
}
add_filter( 'post_type_link', 'devvn_remove_slug', 10, 2 );

/*Sửa lỗi 404 sau khi đã remove slug product hoặc cua-hang*/
function devvn_woo_product_rewrite_rules($flash = false) {
  global $wp_post_types, $wpdb;
  $siteLink = esc_url(home_url('/'));
  foreach ($wp_post_types as $type=>$custom_post) {
    if($type == 'product'){
      if ($custom_post->_builtin == false) {
        $querystr = "SELECT {$wpdb->posts}.post_name, {$wpdb->posts}.ID
              FROM {$wpdb->posts} 
              WHERE {$wpdb->posts}.post_status="publish" 
              AND {$wpdb->posts}.post_type="{$type}"";
        $posts = $wpdb->get_results($querystr, OBJECT);
        foreach ($posts as $post) {
          $current_slug = get_permalink($post->ID);
          $base_product = str_replace($siteLink,'',$current_slug);
          add_rewrite_rule($base_product.'?$', "index.php?{$custom_post->query_var}={$post->post_name}", 'top');
        }
      }
    }
  }
  if ($flash == true)
    flush_rewrite_rules(false);
}
add_action('init', 'devvn_woo_product_rewrite_rules');

/*Fix lỗi khi tạo sản phẩm mới bị 404*/
function devvn_woo_new_product_post_save($post_id){
  global $wp_post_types;
  $post_type = get_post_type($post_id);
  foreach ($wp_post_types as $type=>$custom_post) {
    if ($custom_post->_builtin == false && $type == $post_type) {
      devvn_woo_product_rewrite_rules(true);
    }
  }
}
add_action('wp_insert_post', 'devvn_woo_new_product_post_save');

Bạn đừng quên sửa ‘taxomony_slug’ và slug sản phẩm hiện tại đã cấu hình trong mục Permalinks. Đừng lo, vì mỗi khi thêm danh mục hay sản phẩm mới đoạn code trên sẽ tự động khai báo Permalink mới cho danh mục & sản phẩm đó.

Lưu ý để các URLs cũ hoạt động, sau khi lưu tệp functions.php hãy truy cập vào “Settings > Permalink” và nhấn nút lưu lại để bổ xung cấu trúc Permalinks cho dữ liệu cũ. Chúc bạn thành công!

Nếu bạn thấy bài viết này hữu ích, hãy chia sẻ với bạn bè bằng cách nhấn nút chia sẻ ở bên dưới. Theo dõi chúng tôi trên TwitterFacebook

Liên hệ

Công ty chuyên Thiết kế website uy tín nhất Miền Bắc: http://vinastar.net

Hotline tư vấn: 0989 48 3456

Nguồn: Sưu tầm trên internet

Bài viết liên quan

Leave a Comment