Home WordpressWordPress cơ bản Rewrite static theme assets and plugins directory

Rewrite static theme assets and plugins directory

by admincp

Với những website wordpress, chúng ta thường phát hiện ra ngay bằng việc copy ảnh có trên website, đường link lộ ra có dạng:

/wp-content/themes/xxx/images/image1.jpg

Đường dẫn đến tệp ảnh hay javascript quá dài hoặc chúng ta không muốn để lộ cho người dùng phát hiện ra đấy là mã nguồn wordpress. Đường dẫn này có thể đổi thành:
Thay:

/wp-content/themes/xxx/images/

Bằng:

Như vậy đường dẫn ảnh ở trên sẽ là: /assets/images/image1.jpg

Sau đây là một vài cách để viết lại đường dẫn quen thuộc của wordpress:

Sử dụng .htaccess

RewriteEngine On
RewriteBase /
RewriteRule ^css/(.*) /wp-content/themes/theme-name/css/$1 [L]
RewriteRule ^js/(.*) /wp-content/themes/theme-name/js/$1 [L]

Cách 2

//rewrite mọi folder trong theme folder.
function change_css_js_url($content) {
  $theme_name = next(explode('/themes/', get_stylesheet_directory()));
  $current_path = '/wp-content/themes/'.$theme_name.'/';
  $new_path = '/'; // No need to add /css or /js here since you're mapping the subdirectories 1-to-1
  $content = str_replace($current_path, $new_path, $content);
  return $content;
}
add_filter('bloginfo_url', 'change_css_js_url');
add_filter('bloginfo', 'change_css_js_url');

– Đoạn code trên đã thay đổi đường đẫn của hàm bloginfo, đây cũng là một cách này hay.

Cách 3

Sử dụng đoạn code sau:

< ?php
// rewrite /wp-content/themes/theme-name/css/ to /css/
// rewrite /wp-content/themes/theme-name/js/ to /js/
// rewrite /wp-content/themes/theme-name/img/ to /img/
// rewrite /wp-content/plugins/ to /plugins/
 
function roots_flush_rewrites() {
 global $wp_rewrite;
 $wp_rewrite->flush_rules();		#vào wp-admin chạy 1 lần (k nên đặt vào site, sẽ nặng vì chỉ cần chạy 1 lần) để flush lại rewrite, thì rewrite này mới có tác dụng.
}
 
function roots_add_rewrites($content) {
 $theme_name = next(explode('/themes/', get_stylesheet_directory()));
 global $wp_rewrite;
 $roots_new_non_wp_rules = array(
  'css/(.*)'   => 'wp-content/themes/'. $theme_name . '/css/$1',
  'js/(.*)'    => 'wp-content/themes/'. $theme_name . '/js/$1',
  'img/(.*)'   => 'wp-content/themes/'. $theme_name . '/img/$1',
  'plugins/(.*)' => 'wp-content/plugins/$1'
 );
 $wp_rewrite->non_wp_rules += $roots_new_non_wp_rules;
}
 
add_action('admin_init', 'roots_flush_rewrites');
 
function roots_clean_assets($content) {
  $theme_name = next(explode('/themes/', $content));
  $current_path = '/wp-content/themes/' . $theme_name;
  $new_path = '';
  $content = str_replace($current_path, $new_path, $content);
  return $content;
}
 
function roots_clean_plugins($content) {
  $current_path = '/wp-content/plugins';
  $new_path = '/plugins';
  $content = str_replace($current_path, $new_path, $content);
  return $content;
}
 
add_action('generate_rewrite_rules', 'roots_add_rewrites');
if (!is_admin()) {
 add_filter('plugins_url', 'roots_clean_plugins');
 add_filter('bloginfo', 'roots_clean_assets');
 add_filter('stylesheet_directory_uri', 'roots_clean_assets');
 add_filter('template_directory_uri', 'roots_clean_assets');
 add_filter('script_loader_src', 'roots_clean_plugins');
 add_filter('style_loader_src', 'roots_clean_plugins');
} 
?>

Chú ý:
Xóa cache và load page nhiều lần nếu thấy rewrite chưa được thay đổi.
Nếu bloginfo(‘stylesheet_url’); là đường dẫn tới file style.css mà trả về 404 not found, thì loại bỏ filter: bloginfo,stylesheet_directory_uri,template_directory_uri

Để nhận được bài viết mới vui lòng đăng ký kênh kiến thức WordPress từ A-Z ở Form bên dưới. Bạn cũng có thể nhận được sự trợ giúp trên TwitterFacebook

Liên hệ

Công ty chuyên Thiết kế website uy tín nhất Miền Bắc: http://vinastar.net

Hotline tư vấn: 0989 48 3456

Nguồn: Sưu tầm trên internet

You may also like

Leave a Comment