Sử dụng WP CLI để quản lý thư viện Plugin

by admincp
15 Xem

WP-CLI là một bộ công cụ giúp lập trình viên có thể dễ dàng quản lý các gói cài đặt cho trang Wordpress. Với WP-CLI lập trình viên có thể thực hiện các tác vụ ở backend một cách dễ dàng thông qua cửa sổ dòng lệnh.

Các tác vụ WP-CLI hỗ trợ có thể kể tới như:

  • Cài đặt, thiết lập, cập nhật và xóa theme, plugin, widget.
  • Quản lý bài viết và comment trên trang.
  • Quản lý file media upload.
  • Quản lý menu.
  • Quản lý danh sách user.
  • Quản lý cron job.
  • Quản lý option của trang.

Sử dụng WP CLI quản trị Plugin như thế nào

Xem danh sách Plugin trên website

Để xem danh sách thư viện Plugin bạn truy cập vào thư mục chưa mã nguồn và nhập lệnh sau.

Lưu ý: Do mình đang thao tác ở trên VPS nên mình sẽ nhập thêm option –allow-root nếu bạn thực hiện trên Hosting có hỗ trợ CLI thì không cần.

wp plugin list --allow-root
[root@sv1 public_html]# wp plugin list --allow-root
+-----------------------+----------+--------+---------+
| name | status | update | version |
+-----------------------+----------+--------+---------+
| a3-lazy-load | inactive | none | 2.0.0 |
| akismet | active | none | 4.1.3 |
| amp | active | none | 1.4.2 |
| classic-editor | inactive | none | 1.5 |
| contact-form-7 | inactive | none | 5.1.6 |
| easy-watermark | active | none | 1.0.5 |
| easy-wp-smtp | active | none | 1.3.9.1 |
| imagify | inactive | none | 1.9.8.1 |
| insert-post-ads | active | none | 1.3.2 |
| litespeed-cache | active | none | 2.9.9.2 |
| native-lazyload | inactive | none | 1.0.2 |
| popups | inactive | none | 1.9.3.8 |
| google-site-kit | active | none | 1.1.4 |
| td-composer | active | none | 1.0 |
| td-social-counter | active | none | 4.2 |
| wordfence | active | none | 7.4.2 |
| wordpress-seo-premium | active | none | 12.1 |
| advanced-cache.php | dropin | none | |
| object-cache.php | dropin | none | |
+-----------------------+----------+--------+---------+

Deactived một Plugin

Ví dụ sau mình sẽ deactivate Plugin Easy SMTP mình sẽ thực hiện lệnh như sau.

wp plugin deactivate easy-wp-smtp --allow-root
Output

[root@sv1 public_html]# wp plugin deactivate easy-wp-smtp --allow-root
Plugin 'easy-wp-smtp' deactivated.
Success: Deactivated 1 of 1 plugins.
[root@sv1 public_html]#

Kích hoạt Plugin

Để kích hoạt Plugin bạn thực hiện nhập lệnh sau, ví dụ bên dưới mình sẽ active lại Plugin Easy SMTP.

wp plugin activate easy-wp-smtp --allow-root
Output

[root@sv1 public_html]# wp plugin activate easy-wp-smtp --allow-root
Plugin 'easy-wp-smtp' activated.
Success: Activated 1 of 1 plugins.

Delete một plugin

Để thực hiện xóa Plugin bằng CLI bạn thực hiện như sau, xác định tên plugin cần xóa và chạy lệnh.

wp plugin delete contact-form-7 --allow-root
Output

[root@sv1 public_html]# wp plugin delete contact-form-7 --allow-root
Deleted 'contact-form-7' plugin.
Success: Deleted 1 of 1 plugins.

Cài một Plugin bằng CLI

CLI hỗ trợ bạn cài Plugin luôn, rất hay phải không, để cài được bạn cần xác định tên Plugin đó, ở đây mình sẽ hướng dẫn bạn tìm kiếm Plugin và cài đặt luôn.

Tìm một Plugin

Mình sẽ tìm Plugin SSL, mình nhập vào ssl để gợi ý các Plugin có tên liên quan này

wp plugin search ssl --allow-root
Output

[root@sv1 public_html]# wp plugin search ssl --allow-root
Success: Showing 10 of 1584 plugins.
+-----------------------------------------------------------------------+----------------------------+--------+
| name | slug | rating |
+-----------------------------------------------------------------------+----------------------------+--------+
| Really Simple SSL | really-simple-ssl | 100 |
| WP Force SSL | wp-force-ssl | 94 |
| W3 Total Cache | w3-total-cache | 86 |
| Cloudflare Flexible SSL | cloudflare-flexible-ssl | 96 |
| SSL Insecure Content Fixer | ssl-insecure-content-fixer | 96 |
| Free SSL Certificate for WordPress – SSL Zen | ssl-zen | 96 |
| Easy HTTPS Redirection (SSL) | https-redirection | 84 |
| One Click SSL | one-click-ssl | 98 |
| JSM's Force HTTP to HTTPS (SSL) | Simple, Safe, and Best for SEO | jsm-force-ssl | 100 |
| WP Fastest Cache | wp-fastest-cache | 98 |
+-----------------------------------------------------------------------+----------------------------+--------+

Nếu không có Plugin trong danh sách trên, bạn có thể qua trang 2 trang 3 hoặc list ra thì nhập thêm option –page=2

  • Ví dụ: wp plugin search ssl –page=2 –allow-root
Install plugin 

Ở đây mình sẽ cài plugin Really Simple SSL, bạn cần chạy lệnh install với tên slug thì mới được.

wp plugin install really-simple-ssl --allow-root
Output

[root@sv1 public_html]# wp plugin install really-simple-ssl --allow-root
Installing Really Simple SSL (3.2.7)
Đang tải gói cài đặt từ https://downloads.wordpress.org/plugin/really-simple-ssl.3.2.7.zip...
Đang giải nén tập tin...
Đang cài đặt gói mở rộng...
Plugin đã được cài đặt thành công.
Success: Installed 1 of 1 plugins.

Bài viết liên quan:

Bài viết liên quan

Leave a Comment