Sử dụng WP CLI để quản lý user

by admincp
18 Xem

Tiếp tục với bài về WP CLI, mình sẽ hướng dẫn bạn thực hiện quản lý User trên WordPress thông qua WP CLI,

WP CLI user cho phép bạn thực hiện các chức năng sau.

Xem danh sách các user

wp user list --allow-root
Kết quả trả về

+----+--------------+---------------+----------------------+---------------------+---------------+
| ID | user_login | display_name | user_email | user_registered | roles |
+----+--------------+---------------+----------------------+---------------------+---------------+
| 4 | anhquan | Đỗ Trung Quân | aqit79@gmail.com | 2019-08-16 14:42:45 | administrator |
| 3 | baonguyen | Nguyên Bảo | baonguyen@vinastar.net | 2019-08-16 14:41:37 | administrator |
| 1 | iupskHdBdgiH | Anh Quân | aqitxyz@gmail.com | 2019-07-31 10:57:39 | administrator |
| 6 | kiendt | Kiên Trung | kiendt@vinastar.vn | 2019-08-27 02:23:19 | administrator |
| 12 | lamcto | Đặng Lâm | lamdt@vinastar.vn | 2019-10-22 02:21:43 | editor |
| 2 | namhoang | Hoàng Nam | namh@vinastar.vn | 2019-08-01 12:27:30 | administrator |
| 5 | tamnguyen | Tâm Thành | tamnt@vinastar.vn | 2019-08-22 14:10:06 | wpseo_manager |
+----+--------------+---------------+----------------------+---------------------+---------------+

Tạo một User mới

wp user create NEWUSERNAME EMAILADDRESS --role=administrator
 • Ví dụ mình tạo User webmaster với quyền admin
wp user create webmaster info@vinastar.net --role=administrator --allow-root
Kết quả trả về

[root@sv1 public_html]# wp user create webmaster info@vinastar.net --role=administrator --allow-root
Success: Created user 13.
Password: PMJb^9@%Gac0ywk@G8rZ(Y76

Thay đổi Password User

Nếu bạn quên Password bạn thay đổi như sau

wp user update USERNAME --user_pass=MyNewSecurePassword
 • Ví dụ mình thay đổi pass user webmaster
wp user update webmaster --user_pass=vinastar@123 --allow-root
Kết quả trả về

[root@sv1 public_html]# wp user update webmaster --user_pass=vinastar@123 --allow-root
Success: Updated user 13.

Thay đổi quyền user

Ở user WordPress bao gồm các quyền như sau và bạn thực hiện thay đổi tương ứng.

 • administrator
 • editor
 • author
 • contributor
 • subscriber
wp user update USERNAME --role=ROLE
 • Ví dụ mình thay đổi mình thay đổi user webmaster từ admin thành quyền editor
wp user update webmaster --role=editor --allow-root
Kết quả trả về
[root@sv1 public_html]# wp user update webmaster --role=editor --allow-root
Success: Updated user 13.

Xóa bỏ một user

Để xóa bỏ bạn có thể xóa từ ID user hoặc tên user cũng được. 

Ở đây User webmaster có

 • Username: webmster
 • ID User: 13

Nếu bạn quên thì wp list user để list ra danh sách user để xóa chính xác, tránh xóa nhầm

Xóa User bằng Username
wp user delete USERNAME
 • Ví dụ: Mình xóa User webmaster
wp user delete webmaster --allow-root
Kết quả trả về

[root@sv1 public_html]# wp user delete webmaster --allow-root
--reassign parameter not passed. All associated posts will be deleted. Proceed? [y/n] y
Success: Removed user 13 from https://vinastar.net.
Xóa user thông qua User ID
wp user delete USERID
wp user delete 13 --allow-root
Kết quả trả về

[root@sv1 public_html]# wp user delete 13 --allow-root
--reassign parameter not passed. All associated posts will be deleted. Proceed? [y/n] y
Success: Removed user 13 from https://vinastar.net.

Bài viết liên quan:

Bài viết liên quan

Leave a Comment