Home WordpressWordPress cơ bản Tạo thêm custom field cho category/taxonomy trong WordPress

Tạo thêm custom field cho category/taxonomy trong WordPress

by admincp

Bài viết này là một hướng dẫn làm thế nào để thêm các trường tùy chỉnh cho danh mục category / taxonomy.  Bạn có thể làm điều này trong 3 bước.

Thứ nhất, thêm các trường vào form thêm và chỉnh sửa các danh mục:

function wcr_category_fields($term) {
  // we check the name of the action because we need to have different output
  // if you have other taxonomy name, replace category with the name of your taxonomy. ex: book_add_form_fields, book_edit_form_fields
  if (current_filter() == 'category_edit_form_fields') {
    $short_description = get_term_meta($term->term_id, 'short_description', true);
    $color_code = get_term_meta($term->term_id, 'color_code', true);
    ?>
    <tr class="form-field">
      <th valign="top" scope="row"><label for="term_fields[short_description]"><?php _e('Short description'); ?></label></th>
      <td>
        <textarea class="large-text" cols="50" rows="5" id="term_fields[short_description]" name="term_fields[short_description]"><?php echo esc_textarea($short_description); ?></textarea><br/>
        <span class="description"><?php _e('Please enter short description'); ?></span>
      </td>
    </tr>
    <tr class="form-field">
      <th valign="top" scope="row"><label for="term_fields[color_code]"><?php _e('Color code'); ?></label></th>
      <td>
        <input type="text" size="40" value="<?php echo esc_attr($color_code); ?>" id="term_fields[color_code]" name="term_fields[color_code]"><br/>
        <span class="description"><?php _e('Please enter color hex code'); ?></span>
      </td>
    </tr>  
	<?php } elseif (current_filter() == 'category_add_form_fields') {
    ?>
    <div class="form-field">
      <label for="term_fields[short_description]"><?php _e('Short description'); ?></label>
      <textarea cols="40" rows="5" id="term_fields[short_description]" name="term_fields[short_description]"></textarea>
      <p class="description"><?php _e('Please enter short description'); ?></p>
    </div>
    <div class="form-field">
      <label for="term_fields[color_code]"><?php _e('Color code'); ?></label>
      <input type="text" size="40" value="" id="term_fields[color_code]" name="term_fields[color_code]">
      <p class="description"><?php _e('Please enter color hex code'); ?></p>
    </div> 
  <?php
  }
}

// Add the fields, using our callback function 
// if you have other taxonomy name, replace category with the name of your taxonomy. ex: book_add_form_fields, book_edit_form_fields
add_action('category_add_form_fields', 'wcr_category_fields', 10, 2);
add_action('category_edit_form_fields', 'wcr_category_fields', 10, 2);

Tiếp đến, lưu các giá trị trường tùy chỉnh này vào database sử dụng wordpress meta data:

function wcr_save_category_fields($term_id) {
  if (!isset($_POST['term_fields'])) {
    return;
  }

  foreach ($_POST['term_fields'] as $key => $value) {
    update_term_meta($term_id, $key, sanitize_text_field($value));
  }
}

// Save the fields values, using our callback function
// if you have other taxonomy name, replace category with the name of your taxonomy. ex: edited_book, create_book
add_action('edited_category', 'wcr_save_category_fields', 10, 2);
add_action('create_category', 'wcr_save_category_fields', 10, 2);

Cuối cùng, bạn có thể lấy giá trị của các trường tùy chỉnh được lưu trong DB bởi hàm  get_term_meta vào template của giao diện wordpress hoặc viết plugin tùy chỉnh:

// $term_id = 4, $key = 'short_description'
echo get_term_meta(4, 'short_description', true);

// $term_id = 4, $key = 'color_code'
echo get_term_meta(4, 'color_code', true);

Nếu bạn thấy bài viết này hữu ích, hãy chia sẻ với bạn bè bằng cách nhấn nút chia sẻ ở bên dưới. Theo dõi chúng tôi trên TwitterFacebook

Liên hệ

Công ty chuyên Thiết kế website uy tín nhất Miền Bắc: http://vinastar.net

Hotline tư vấn: 0989 48 3456

Nguồn: Sưu tầm trên internet

You may also like

Leave a Comment