Home WordpressWordPress cơ bản Tùy biến Product thumbnail – thay đổi ảnh đại diện của sản phẩm trong woocommerce

Tùy biến Product thumbnail – thay đổi ảnh đại diện của sản phẩm trong woocommerce

by admincp

Trong bài học trước mình có trình bày các cách tùy biến nội dung với woocommerce và bạn có thể đã nắm được nguyên tắc tùy biến custom woocommerce template. Và trong bài hôm nay chúng ta áp dụng sử dụng một trong các phương thức đó để làm một bài tập nhỏ đó là tạo liên kết đến trang sản phẩm chi tiết, vào hình ảnh đại diện của sản phẩm.

Tạo product thumbnail woocommerce

Hiển thị ảnh đại diện của sản phẩm bởi hàm woocommerce_get_product_thumbnail. Hàm này được gọi trực tiếp trong hàm woocommerce_template_loop_product_thumbnail.
Chúng ta có thể sửa cả 2 hàm này hoặc chỉ cần woocommerce_get_product_thumbnail. Override hàm này trong theme functions.php

if ( ! function_exists( 'woocommerce_get_product_thumbnail' ) ) {
	
	function woocommerce_get_product_thumbnail( $size="shop_catalog", $placeholder_width = 0, $placeholder_height = 0  ) {
		global $post, $woocommerce;
 
		if ( ! $placeholder_width )
			$placeholder_width = $woocommerce->get_image_size( 'shop_catalog_image_width' );
		if ( ! $placeholder_height )
			$placeholder_height = $woocommerce->get_image_size( 'shop_catalog_image_height' );
			
			$output="<div style="position:relative">";
 
			if ( has_post_thumbnail() ) {
				$output.='<a href="'.get_permalink().'" title="'.get_the_title().'">';
				$output .= get_the_post_thumbnail( $post->ID, $size ); 
				$output.='</a>';
			} else {
			
				$output .= '<a href="'.get_permalink().'" title="'.get_the_title().'"><img src="'. woocommerce_placeholder_img_src() .'" alt="Placeholder" width="' . $placeholder_width . '" height="' . $placeholder_height . '" /></a>';
			
			}
			
			$output .= '</div>';
			
			return $output;
	}
 }

Chép thêm đoạn tạo hình ảnh cho mỗi sản phẩm trong vòng lặp nếu cần sửa thêm.

if(function_exists('woocommerce_template_loop_product_thumbnail')):
function woocommerce_template_loop_product_thumbnail(){
	echo '<span>';
	echo woocommerce_get_product_thumbnail();
	echo '</span>';
}
endif;

Product Placeholder image

Nếu sản phẩm không có post thumbnail thì hiển thị ảnh mặc định (placeholder) thay thế ảnh đại diện chưa thiết lập cho sản phẩm. Sử dụng hàm woocommerce_placeholder_img_src() trả về URL tới ảnh thumbnail mặc định của woocommerce, để đổi ảnh khác bạn thêm các dòng sau vào functions.php

add_filter('woocommerce_placeholder_img_src', 'custom_woocommerce_placeholder_img_src');
   
function custom_woocommerce_placeholder_img_src( $src ) {
	$upload_dir = wp_upload_dir();
	$uploads = untrailingslashit( $upload_dir['baseurl'] );
	$src = $uploads . '/2012/07/thumb1.jpg';
	 
	return $src;
}

Kích thước ảnh thumbnail

Các kích thước quy định của woocommerce cho các ảnh sản phẩm trong catelog, ảnh với kích thước lớn hơn ở trang sản phẩm chi tiết…tương ứng với tên kích thước được thiết lập bởi hàm add_image_size trong plugin woocommerce. Xem thêm bài thay đổi kích thước featured image hay post thumbnail trong wordpress.

Bạn có thể xem các kích thước ảnh, với phương thức get_image_size của đối tượng global $woocommerce. Ví dụ sau trả về kích thước width,height của ảnh sản phẩm hiển thị trong catelog.

global  $woocommerce;
$placeholder_width = $woocommerce->get_image_size( 'shop_catalog_image_width' );
$placeholder_height = $woocommerce->get_image_size( 'shop_catalog_image_height' );

Hoặc kích thước ‘shop_catalog’ trả về mảng chứa thông tin “width”, “height”, “crop”.

$woocommerce->get_image_size('shop_catalog');
/*
Return default:
Array ( [width] => 300 [height] => 300 [crop] => 1 )
*/

Tham khảo một số kích thước ảnh trong woocommerce.

  • “shop_thumbnail”: Array ( [width] => 90 [height] => 90 [crop] => 1 )
  • “shop_catalog”: Array ( [width] => 300 [height] => 300 [crop] => 1 )
  • “shop_single”: Array ( [width] => 300 [height] => 300 [crop] => 1 )

Thay đổi các kích thước ảnh của sản phẩm trong phần quản trị WooCommerce->Settings ->tab Products ->Product Image Sizes.
product-image-size-woocommerce
Sửa đổi và nhấn Save Changes để lưu lại. Những ảnh tạo trước đó vẫn giữ kích thước cũ, nếu muốn đổi lại toàn bộ kích thước ảnh thì dùng plugin regenerate thumbnails.

Để nhận được bài viết mới vui lòng đăng ký kênh kiến thức WordPress từ A-Z ở Form bên dưới. Bạn cũng có thể nhận được sự trợ giúp trên TwitterFacebook

Liên hệ

Công ty chuyên Thiết kế website uy tín nhất Miền Bắc: http://vinastar.net

Hotline tư vấn: 0989 48 3456

Nguồn: Sưu tầm trên internet

You may also like

Leave a Comment