Home WordpressWordPress cơ bản WordPress wp_nav_menu – tùy biến hiển thị menus con theo menu kế cận

WordPress wp_nav_menu – tùy biến hiển thị menus con theo menu kế cận

by admincp

Trong bài trước, mình nói về cách lấy và hiển thị dữ liệu wp_nav_menu submenu của parent menu, bằng cách sử dụng filter wp_nav_menu_objects và tất nhiên cùng nguyên lý đó bạn cũng có thể tùy biến menu với walker.
Với bài viết này, bạn có thêm một lựa chọn tạo menu hiển thị dựa trên parent menu hoặc mọi menu kế cận (sibling). Tạo plugin với đoạn code dưới đây hoặc có thể viết vào functions.php

<?php
 
// add hook
add_filter( 'wp_nav_menu_objects', 'my_wp_nav_menu_objects_sub_menu', 10, 2 );
 
// filter_hook function to react on sub_menu flag
function my_wp_nav_menu_objects_sub_menu( $sorted_menu_items, $args ) {
 if ( isset( $args->sub_menu ) ) {
  $root_id = 0;
  
  // find the current menu item
  foreach ( $sorted_menu_items as $menu_item ) {
   if ( $menu_item->current ) {
    // set the root id based on whether the current menu item has a parent or not
    $root_id = ( $menu_item->menu_item_parent ) ? $menu_item->menu_item_parent : $menu_item->ID;
    break;
   }
  }
  
  // find the top level parent
  if ( ! isset( $args->direct_parent ) ) {
   $prev_root_id = $root_id;
   while ( $prev_root_id != 0 ) {
    foreach ( $sorted_menu_items as $menu_item ) {
     if ( $menu_item->ID == $prev_root_id ) {
      $prev_root_id = $menu_item->menu_item_parent;
      // don't set the root_id to 0 if we've reached the top of the menu
      if ( $prev_root_id != 0 ) $root_id = $menu_item->menu_item_parent;
      break;
     } 
    }
   }
  }
 
  $menu_item_parents = array();
  foreach ( $sorted_menu_items as $key => $item ) {
   // init menu_item_parents
   if ( $item->ID == $root_id ) $menu_item_parents[] = $item->ID;
 
   if ( in_array( $item->menu_item_parent, $menu_item_parents ) ) {
    // part of sub-tree: keep!
    $menu_item_parents[] = $item->ID;
   } else if ( ! ( isset( $args->show_parent ) && in_array( $item->ID, $menu_item_parents ) ) ) {
    // not part of sub-tree: away with it!
    unset( $sorted_menu_items[$key] );
   }
  }
  
  return $sorted_menu_items;
 } else {
  return $sorted_menu_items;
 }
}

Hướng dẫn sử dụng

Dữ menu gốc:
wp_nav_menu1

Hiển thị menu như bình thường với hàm wp_nav_menu, để bật tính năng hiện thị wordpress menus theo trang menu được chọn bạn khai báo thêm trường tham số ‘sub_menu’=>true.

<?php
 
wp_nav_menu( array(
 'theme_location' => 'primary',
 'sub_menu' => true
) );

Nếu muốn bỏ qua menu mẹ thì thêm giá trị ‘direct_parent’=>true.

wp_nav_menu( array(
 'theme_location' => 'primary', 
 'sub_menu' => true, 
 'direct_parent' => true
) );

Trong hình trên, mình chọn vào item “Portugal” được bôi mầu vàng. Sử dụng Code trên sẽ không hiển thị menu mẹ và menu kế cận tầng trên.
wp_nav_menu-direct_parent

Bạn có thể cho hiển thị menu mẹ và toàn bộ menu cùng level với menu mẹ ở up-level 1, với thuộc tính ‘show_parent’=>true. Ví dụ code và hình ảnh minh họa:
wp_nav_menu-show_parent

Và nếu kích hoạt cả 2 thuộc tính ‘show_parent’ & ‘direct_parent’ thì kết quả hiển thị các submenu và menu mẹ của nó mà thôi.
wp_nav_menu-base-parent

Link demo: http://wp-sub-menu-demo.christianvarga.com/locations/europe/portugal/

Để nhận được bài viết mới vui lòng đăng ký kênh kiến thức WordPress từ A-Z ở Form bên dưới. Bạn cũng có thể nhận được sự trợ giúp trên TwitterFacebook

Liên hệ

Công ty chuyên Thiết kế website uy tín nhất Miền Bắc: http://vinastar.net

Hotline tư vấn: 0989 48 3456

Nguồn: Sưu tầm trên internet

You may also like

Leave a Comment