Home Góc chia sẻSSL - TLS Hướng dẫn cài đặt SSL trả phí lên máy chủ sử dụng Odoo

Hướng dẫn cài đặt SSL trả phí lên máy chủ sử dụng Odoo

by admincp

Bài viết này mình sẽ hướng dẫn bạn thực hiện cài đặt SSL lên Odoo chạy Nginx. Sau khi mua chứng chỉ SSL và bạn đã được cấp bao gồm 3 file như sau.

  1. Certificate: *.crt
  2. Private Key: *.key
  3. CACertificate *.crt

Để import được chứng chỉ vào bạn cần SSH vào máy chủ và tạo các file tại đường dẫn sau

Tạo file lưu chứng chỉ crt và CACertificate

Thay domain bằng tên miền của bạn

$ vi /etc/ssl/certs/domain.crt
$ chmod 644 /etc/ssl/certs/domain.crt

Ở file này bạn đồng thời nhập vào nội dung của crtCACertificate vào như ảnh minh hoạ bên dưới

setup ssl odoo

Tạo file chứa Private key

Bạn tạo file chứa key tại đường dẫn sau. Thay domain bằng tên miền của bạn

$ vi /etc/ssl/private/domain.key
$ chmod 644 /etc/ssl/private/domain.key

key ssl odoo

Cấu hình Vhost

Cấu hình vhost, bạn cần khai báo cấu hình trong vhost. Ở odoo nginx bạn truy cập vào thư mục /etc/nginx/sites-enabled sau đó mở file odoo lên

$ vi /etc/nginx/sites-available/odoo

Sau đó bạn bạn tạo thêm cấu hình như sau dẫn đến file lưu chứng chỉ SSL mà vừa tạo ở bước trên

listen 443;
  ssl on;
  ssl_certificate /etc/ssl/certs/domain.crt;
  ssl_certificate_key /etc/ssl/private/domain.key;
  ssl_protocols TLSv1.2 TLSv1.1 TLSv1;

vhost odoo ssl

Sau khi cấu hình xong, bạn lưu lại và kiểm tra file cấu hình nginx và restart lại nginx nhé

$ nginx -t
$ systemctl restart nginx

Kiểm tra chứng chỉ SSL

Bạn có thể kiểm tra chứng chỉ SSL thông qua trong SSL Checker như sau

ssl odoo nginx successful

You may also like

Leave a Comment