Sắp xếp sản phẩm Woocommerce theo ý muốn

by admincp
45 Xem

Bạn muốn xắp xếp sản phẩm trong Woocommerce trong quản trị WordPress theo ý muốn. Cách đơn giản nhất là sử dụng plugin Post Types Order. Sau khi kích hoạt plugin, bạn truy cập menu Products > Order & bắt đầu xắp xếp bằng cách kéo thả theo ý của bạn, sau đó lưu lại cài đặt.

Giải pháp thứ 2, bạn có thể chủ động cấu hình vị trí của từng bài viết, cách này sẽ yêu cầu bạn thêm code vào tệp giao diện. Trước khi thực hiện chúng tôi khuyến khích bạn thực hiện sao lưu WordPress an toàn.

Để thêm cột thứ tự vào bảng quản lý sản phẩm của woocommerce, bạn sử dụng filter filter:manage_{tên post type}_posts_columns.

add_filter( 'manage_product_posts_columns', 'product_columns_2' );
function product_columns_2( $existing_columns ) {
		if ( empty( $existing_columns ) && ! is_array( $existing_columns ) ) {
			$existing_columns = array();
		}

		unset( $existing_columns['title'], $existing_columns['comments'], $existing_columns['date'], $existing_columns['product_tag'] );
		
		$columns     = array();
		$columns['ordering']     = 'Thứ tự<a href="#" class="saveorderingdddd"><span class="dashicons dashicons-filter"></span></a>';

		return array_merge( $columns, $existing_columns );

}

Để lấy giá trị của custom field của ordering cho từng dòng, bạn sử dụng hook action có tên:manage_{tên post type}_posts_custom_column.

//show ordering
add_action( 'manage_product_posts_custom_column', 'render_product_columns_2' , 3);
function render_product_columns_2( $column ) {
	global $post, $the_product;

	if ( empty( $the_product ) || $the_product->id != $post->ID ) {
		$the_product = wc_get_product( $post );
	}

	switch ( $column ) {
		case 'ordering' :
		?>
			<input type="text" style="width:50px; text-align:center;" value="<?php echo get_post_meta($post->ID,'_product_ordering',true); ?>" name="ordering[]" />
			<?php
			break;
		
		default :
			break;
	}
}

Tiếp theo, mình sẽ thêm custom field vào tab general woocommerce.

// Display Fields
add_action( 'woocommerce_product_options_general_product_data', 'woo_add_custom_general_fields' );
 
// Save Fields
add_action( 'woocommerce_process_product_meta', 'woo_add_custom_general_fields_save' );
function woo_add_custom_general_fields() {
 
 global $woocommerce, $post;
  
 echo '<div class="options_group">';
 // Text Field
woocommerce_wp_text_input( 
  array( 
    'id'     => '_product_ordering', 
    'label'    => __( 'Thứ tự', 'woocommerce' ), 
    'placeholder' => '',
    'desc_tip'  => 'true',
    'description' => __( '', 'woocommerce' ) ,
		//'value' => 0
  )
);

 echo '</div>';
}
function woo_add_custom_general_fields_save( $post_id ){
   
   
  // Text Field
  $woocommerce_text_field = $_POST['_product_ordering'];
  if( !empty( $woocommerce_text_field ) )
    update_post_meta( $post_id, '_product_ordering', esc_attr( $woocommerce_text_field ) );
	
     
}

Thêm Ajax xử lý lưu giá trị ordering. Bạn đăng ký file js với wordpress.

function my_enqueue($hook) {

  wp_enqueue_script( 'smn-ordering', get_template_directory_uri() . '/js/ordering.js' );
	wp_localize_script( 'smn-ordering', 'ordering_ob', array( 'ajaxurl' => admin_url( 'admin-ajax.php' )));
}
add_action( 'admin_enqueue_scripts', 'my_enqueue' );

Tạo tệp ordering.js với nội dung sau:

jQuery(function($){
	//alert('sdfsd;');
	$(".saveorderingdddd").click(function(){
		var post=document.getElementsByName('post[]');
		var post_ids="";

		for(key=0; key < post.length; key++) {
			if(key == 0){
				post_ids =post[key].value;
			}else{
				post_ids = post_ids+","+post[key].value;
			}
		
			//your code goes here
		}
		var order=document.getElementsByName('ordering[]');
		var orderings="";

		for(key=0; key < order.length; key++) {
			if(key == 0){
				orderings =order[key].value;
			}else{
				orderings = orderings +","+order[key].value;
			}
		
			//your code goes here
		}
		$.ajax({
      type: 'POST',
      url: ordering_ob.ajaxurl,
      data:{action: 'ordering',post_ids:post_ids,orderings:orderings},
      success: function(data){
				console.log(data);
        if(data == "data"){
					 location.reload();
				}
      }
    });
		
		return false;
	});
});

Thêm hàm sử lý ajax trong functions.php

add_action('wp_ajax_ordering','ordering_function');
add_action('wp_ajax_nopriv_ordering','ordering_function');
function ordering_function(){
	$post_ids = explode(",",$_POST['post_ids']);
	$orderings = explode(",",$_POST['orderings']);
	for($i=0;$i<count($post_ids);$i++):
		update_post_meta($post_ids[$i], "_product_ordering", $orderings[$i]);
	endfor;
	echo "data";
	die();
}

Bước quan trọng, giúp bạn sắp xếp lại theo custom field trong quản trị WordPress.

//resort list product
add_filter( 'parse_query', 'fb_custom_post_sort' );
function fb_custom_post_sort($query) {

  if ( ! is_admin() )
    return $query;

  global $current_screen;
  if ( isset( $current_screen ) && 'product' === $current_screen->post_type ) {
    $query->query_vars['orderby'] = 'meta_value_num';
    $query->query_vars['meta_key'] = '_product_ordering';
    $query->query_vars['order']  = 'ASC';
  }
}

Tương tự, chúng ta cần xắp xếp sản phẩm trên website, chúng ta sử dụng wp_query như sau cho mỗi truy vấn.

 $args = array(
	'post_type' => 'product',
	'posts_per_page' => 12,
	'meta_key'  => '_product_ordering',
	'orderby'  => 'meta_value_num',
	'order'   => 'ASC',
	'post_status' => 'publish'
);

$wp_query = new WP_Query( $args );

Bạn cũng muốn xem hướng dẫn xắp xếp thứ tự hiển thị category và taxonomies trong wordpress.

Chúc bạn thành công!

Nếu bạn thích bài viết này, hãy ủng hộ chúng tôi bằng cách đăng ký nhận bài viết mới ở bên dưới và đừng quên chia sẻ kiến thức này với bạn bè của bạn nhé. Bạn cũng có thể theo dõi blog này trên TwitterFacebook

Liên hệ

Công ty chuyên Thiết kế website uy tín nhất Miền Bắc: http://vinastar.net

Hotline tư vấn: 0989 48 3456

Nguồn: Sưu tầm trên internet

Bài viết liên quan

Leave a Comment